ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامبیز رهبر، کریم فائز، ابراهیم عطاران کاخکی، (1394). اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره گیری از مدل اصلاح شده زرنیک، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(26)، 27-42. magiran.com/p1624598
Dr Kambiz Rahbar, Dr Karim Faez, Dr Ebrahim Attaran Kakhki, (2015). Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model, Journal of Information and Communication Technology, 7(26), 27-42. magiran.com/p1624598
کامبیز رهبر، کریم فائز، ابراهیم عطاران کاخکی، اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره گیری از مدل اصلاح شده زرنیک. نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 1394؛ 7(26): 27-42. magiran.com/p1624598
Dr Kambiz Rahbar, Dr Karim Faez, Dr Ebrahim Attaran Kakhki, Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model, Journal of Information and Communication Technology, 2015; 7(26): 27-42. magiran.com/p1624598
کامبیز رهبر، کریم فائز، ابراهیم عطاران کاخکی، "اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره گیری از مدل اصلاح شده زرنیک"، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 7، شماره 26 (1394): 27-42. magiran.com/p1624598
Dr Kambiz Rahbar, Dr Karim Faez, Dr Ebrahim Attaran Kakhki, "Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model", Journal of Information and Communication Technology 7, no.26 (2015): 27-42. magiran.com/p1624598
کامبیز رهبر، کریم فائز، ابراهیم عطاران کاخکی، (1394). 'اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره گیری از مدل اصلاح شده زرنیک'، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7(26)، صص.27-42. magiran.com/p1624598
Dr Kambiz Rahbar, Dr Karim Faez, Dr Ebrahim Attaran Kakhki, (2015). 'Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model', Journal of Information and Communication Technology, 7(26), pp.27-42. magiran.com/p1624598
کامبیز رهبر؛ کریم فائز؛ ابراهیم عطاران کاخکی. "اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره گیری از مدل اصلاح شده زرنیک". نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7 ،26 ، 1394، 27-42. magiran.com/p1624598
Dr Kambiz Rahbar; Dr Karim Faez; Dr Ebrahim Attaran Kakhki. "Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model", Journal of Information and Communication Technology, 7, 26, 2015, 27-42. magiran.com/p1624598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال