ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آقابابایی، رحمان ویسی، مهدی ژیانپور، مهوش خادم الفقرایی، (1395). گفتمان های حاکم بر نظام نشانه شناختی تابلوهای شهری (مطالعه ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12(44)، 99-118. magiran.com/p1624709
Ehsan Aghababaeii, Rahman Veysi, Mehdi Jiyanpuor, Mahvash Khademalfaghraeii, (2016). Predominant Discourses on the Semiotics System of Urban Billboards: A (Case Study: Municipal Billboards (2010 - 2012) in Isfahan), Journal of Cultural Studies Communication, 12(44), 99-118. magiran.com/p1624709
احسان آقابابایی، رحمان ویسی، مهدی ژیانپور، مهوش خادم الفقرایی، گفتمان های حاکم بر نظام نشانه شناختی تابلوهای شهری (مطالعه ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1395؛ 12(44): 99-118. magiran.com/p1624709
Ehsan Aghababaeii, Rahman Veysi, Mehdi Jiyanpuor, Mahvash Khademalfaghraeii, Predominant Discourses on the Semiotics System of Urban Billboards: A (Case Study: Municipal Billboards (2010 - 2012) in Isfahan), Journal of Cultural Studies Communication, 2016; 12(44): 99-118. magiran.com/p1624709
احسان آقابابایی، رحمان ویسی، مهدی ژیانپور، مهوش خادم الفقرایی، "گفتمان های حاکم بر نظام نشانه شناختی تابلوهای شهری (مطالعه ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان)"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 12، شماره 44 (1395): 99-118. magiran.com/p1624709
Ehsan Aghababaeii, Rahman Veysi, Mehdi Jiyanpuor, Mahvash Khademalfaghraeii, "Predominant Discourses on the Semiotics System of Urban Billboards: A (Case Study: Municipal Billboards (2010 - 2012) in Isfahan)", Journal of Cultural Studies Communication 12, no.44 (2016): 99-118. magiran.com/p1624709
احسان آقابابایی، رحمان ویسی، مهدی ژیانپور، مهوش خادم الفقرایی، (1395). 'گفتمان های حاکم بر نظام نشانه شناختی تابلوهای شهری (مطالعه ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان)'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12(44)، صص.99-118. magiran.com/p1624709
Ehsan Aghababaeii, Rahman Veysi, Mehdi Jiyanpuor, Mahvash Khademalfaghraeii, (2016). 'Predominant Discourses on the Semiotics System of Urban Billboards: A (Case Study: Municipal Billboards (2010 - 2012) in Isfahan)', Journal of Cultural Studies Communication, 12(44), pp.99-118. magiran.com/p1624709
احسان آقابابایی؛ رحمان ویسی؛ مهدی ژیانپور؛ مهوش خادم الفقرایی. "گفتمان های حاکم بر نظام نشانه شناختی تابلوهای شهری (مطالعه ی موردی: تابلوهای شهرداری بین سال های 1388 تا 1390 در شهر اصفهان)". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12 ،44 ، 1395، 99-118. magiran.com/p1624709
Ehsan Aghababaeii; Rahman Veysi; Mehdi Jiyanpuor; Mahvash Khademalfaghraeii. "Predominant Discourses on the Semiotics System of Urban Billboards: A (Case Study: Municipal Billboards (2010 - 2012) in Isfahan)", Journal of Cultural Studies Communication, 12, 44, 2016, 99-118. magiran.com/p1624709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال