ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا لطفی، انسیه غیرتی، فاطمه تاجیک، زهره توکلی، محمود محمودی، کورش هلاکویی نایینی، (1395). برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به روش بسط شبکه ای به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در روستای گلحصار شهرستان ری، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 14(3)، 29-43. magiran.com/p1624790
Zahra Lotfi, Ensiyeh Gheirati, Fatemeh Tajik, Zohreh Tavakoli, Mahmood Mahmoodi, Kourosh Holakouie Naieni , (2016). Estimation of the Population of Drug Abusers Using the Network Expansion Method for Assessment of the Community in the Golhesar Village, Tehran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 14(3), 29-43. magiran.com/p1624790
زهرا لطفی، انسیه غیرتی، فاطمه تاجیک، زهره توکلی، محمود محمودی، کورش هلاکویی نایینی، برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به روش بسط شبکه ای به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در روستای گلحصار شهرستان ری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1395؛ 14(3): 29-43. magiran.com/p1624790
Zahra Lotfi, Ensiyeh Gheirati, Fatemeh Tajik, Zohreh Tavakoli, Mahmood Mahmoodi, Kourosh Holakouie Naieni , Estimation of the Population of Drug Abusers Using the Network Expansion Method for Assessment of the Community in the Golhesar Village, Tehran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2016; 14(3): 29-43. magiran.com/p1624790
زهرا لطفی، انسیه غیرتی، فاطمه تاجیک، زهره توکلی، محمود محمودی، کورش هلاکویی نایینی، "برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به روش بسط شبکه ای به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در روستای گلحصار شهرستان ری"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 14، شماره 3 (1395): 29-43. magiran.com/p1624790
Zahra Lotfi, Ensiyeh Gheirati, Fatemeh Tajik, Zohreh Tavakoli, Mahmood Mahmoodi, Kourosh Holakouie Naieni , "Estimation of the Population of Drug Abusers Using the Network Expansion Method for Assessment of the Community in the Golhesar Village, Tehran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 14, no.3 (2016): 29-43. magiran.com/p1624790
زهرا لطفی، انسیه غیرتی، فاطمه تاجیک، زهره توکلی، محمود محمودی، کورش هلاکویی نایینی، (1395). 'برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به روش بسط شبکه ای به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در روستای گلحصار شهرستان ری'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 14(3)، صص.29-43. magiran.com/p1624790
Zahra Lotfi, Ensiyeh Gheirati, Fatemeh Tajik, Zohreh Tavakoli, Mahmood Mahmoodi, Kourosh Holakouie Naieni , (2016). 'Estimation of the Population of Drug Abusers Using the Network Expansion Method for Assessment of the Community in the Golhesar Village, Tehran', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 14(3), pp.29-43. magiran.com/p1624790
زهرا لطفی؛ انسیه غیرتی؛ فاطمه تاجیک؛ زهره توکلی؛ محمود محمودی؛ کورش هلاکویی نایینی. "برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به روش بسط شبکه ای به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در روستای گلحصار شهرستان ری". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 14 ،3 ، 1395، 29-43. magiran.com/p1624790
Zahra Lotfi; Ensiyeh Gheirati; Fatemeh Tajik; Zohreh Tavakoli; Mahmood Mahmoodi; Kourosh Holakouie Naieni . "Estimation of the Population of Drug Abusers Using the Network Expansion Method for Assessment of the Community in the Golhesar Village, Tehran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 14, 3, 2016, 29-43. magiran.com/p1624790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال