ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران علی الحسابی، ابوالفضل قربانی، (1395). بررسی سیر کاربست تزیینات در عرصه عمومی سکونتگاه های تاریخی (نمونه موردی: بندر لافت)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 35(155)، 3-18. magiran.com/p1624897
Dr Mehran Alalhesabi , Abolfazl Ghorbani, (2016). Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study:, Housing And Rural Environment, 35(155), 3-18. magiran.com/p1624897
مهران علی الحسابی، ابوالفضل قربانی، بررسی سیر کاربست تزیینات در عرصه عمومی سکونتگاه های تاریخی (نمونه موردی: بندر لافت). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1395؛ 35(155): 3-18. magiran.com/p1624897
Dr Mehran Alalhesabi , Abolfazl Ghorbani, Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study:, Housing And Rural Environment, 2016; 35(155): 3-18. magiran.com/p1624897
مهران علی الحسابی، ابوالفضل قربانی، "بررسی سیر کاربست تزیینات در عرصه عمومی سکونتگاه های تاریخی (نمونه موردی: بندر لافت)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 35، شماره 155 (1395): 3-18. magiran.com/p1624897
Dr Mehran Alalhesabi , Abolfazl Ghorbani, "Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study:", Housing And Rural Environment 35, no.155 (2016): 3-18. magiran.com/p1624897
مهران علی الحسابی، ابوالفضل قربانی، (1395). 'بررسی سیر کاربست تزیینات در عرصه عمومی سکونتگاه های تاریخی (نمونه موردی: بندر لافت)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 35(155)، صص.3-18. magiran.com/p1624897
Dr Mehran Alalhesabi , Abolfazl Ghorbani, (2016). 'Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study:', Housing And Rural Environment, 35(155), pp.3-18. magiran.com/p1624897
مهران علی الحسابی؛ ابوالفضل قربانی. "بررسی سیر کاربست تزیینات در عرصه عمومی سکونتگاه های تاریخی (نمونه موردی: بندر لافت)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 35 ،155 ، 1395، 3-18. magiran.com/p1624897
Dr Mehran Alalhesabi ; Abolfazl Ghorbani. "Examining the Application of Decorations in the Public Arena of Historical Settlements (Case Study:", Housing And Rural Environment, 35, 155, 2016, 3-18. magiran.com/p1624897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال