ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ناظمی اردکانی، فاطمه حکمتی، (1394). بررسی چسبندگی هزینه ها در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه حسابداری سلامت، 4(4)، 77. magiran.com/p1624979
M. Nazemi Ardakani, F. Hekmati, (2016). Investigating the Stickiness of Costs in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Health Accounting, 4(4), 77. magiran.com/p1624979
مهدی ناظمی اردکانی، فاطمه حکمتی، بررسی چسبندگی هزینه ها در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابداری سلامت، 1394؛ 4(4): 77. magiran.com/p1624979
M. Nazemi Ardakani, F. Hekmati, Investigating the Stickiness of Costs in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Health Accounting, 2016; 4(4): 77. magiran.com/p1624979
مهدی ناظمی اردکانی، فاطمه حکمتی، "بررسی چسبندگی هزینه ها در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه حسابداری سلامت 4، شماره 4 (1394): 77. magiran.com/p1624979
M. Nazemi Ardakani, F. Hekmati, "Investigating the Stickiness of Costs in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Health Accounting 4, no.4 (2016): 77. magiran.com/p1624979
مهدی ناظمی اردکانی، فاطمه حکمتی، (1394). 'بررسی چسبندگی هزینه ها در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، نشریه حسابداری سلامت، 4(4)، صص.77. magiran.com/p1624979
M. Nazemi Ardakani, F. Hekmati, (2016). 'Investigating the Stickiness of Costs in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange', Journal of Health Accounting, 4(4), pp.77. magiran.com/p1624979
مهدی ناظمی اردکانی؛ فاطمه حکمتی. "بررسی چسبندگی هزینه ها در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". نشریه حسابداری سلامت، 4 ،4 ، 1394، 77. magiran.com/p1624979
M. Nazemi Ardakani; F. Hekmati. "Investigating the Stickiness of Costs in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Health Accounting, 4, 4, 2016, 77. magiran.com/p1624979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال