ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم علی محمدلو، سحر محمدی، (1394). تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست، نشریه حسابداری سلامت، 4(4)، 42. magiran.com/p1624980
M. Alimohammadlou, S. Mohammadi, (2016). The Dynamic Analysis of Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Integrative Window Data Envelopment Analysis and the Malmquist Index, Journal of Health Accounting, 4(4), 42. magiran.com/p1624980
مسلم علی محمدلو، سحر محمدی، تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست. نشریه حسابداری سلامت، 1394؛ 4(4): 42. magiran.com/p1624980
M. Alimohammadlou, S. Mohammadi, The Dynamic Analysis of Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Integrative Window Data Envelopment Analysis and the Malmquist Index, Journal of Health Accounting, 2016; 4(4): 42. magiran.com/p1624980
مسلم علی محمدلو، سحر محمدی، "تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست"، نشریه حسابداری سلامت 4، شماره 4 (1394): 42. magiran.com/p1624980
M. Alimohammadlou, S. Mohammadi, "The Dynamic Analysis of Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Integrative Window Data Envelopment Analysis and the Malmquist Index", Journal of Health Accounting 4, no.4 (2016): 42. magiran.com/p1624980
مسلم علی محمدلو، سحر محمدی، (1394). 'تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست'، نشریه حسابداری سلامت، 4(4)، صص.42. magiran.com/p1624980
M. Alimohammadlou, S. Mohammadi, (2016). 'The Dynamic Analysis of Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Integrative Window Data Envelopment Analysis and the Malmquist Index', Journal of Health Accounting, 4(4), pp.42. magiran.com/p1624980
مسلم علی محمدلو؛ سحر محمدی. "تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست". نشریه حسابداری سلامت، 4 ،4 ، 1394، 42. magiran.com/p1624980
M. Alimohammadlou; S. Mohammadi. "The Dynamic Analysis of Performance of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Integrative Window Data Envelopment Analysis and the Malmquist Index", Journal of Health Accounting, 4, 4, 2016, 42. magiran.com/p1624980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال