ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رحیمی، پروفسور کریم سلیمانی، (1395). ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10(35)، 27-38. magiran.com/p1625155
Mohammad Rahimi, Prof Karim Solaimani, (2016). Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping Using Multi-Criteria Decision Making Technique, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10(35), 27-38. magiran.com/p1625155
محمد رحیمی، پروفسور کریم سلیمانی، ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 1395؛ 10(35): 27-38. magiran.com/p1625155
Mohammad Rahimi, Prof Karim Solaimani, Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping Using Multi-Criteria Decision Making Technique, Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 2016; 10(35): 27-38. magiran.com/p1625155
محمد رحیمی، پروفسور کریم سلیمانی، "ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره"، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 10، شماره 35 (1395): 27-38. magiran.com/p1625155
Mohammad Rahimi, Prof Karim Solaimani, "Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping Using Multi-Criteria Decision Making Technique", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 10, no.35 (2016): 27-38. magiran.com/p1625155
محمد رحیمی، پروفسور کریم سلیمانی، (1395). 'ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره'، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10(35)، صص.27-38. magiran.com/p1625155
Mohammad Rahimi, Prof Karim Solaimani, (2016). 'Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping Using Multi-Criteria Decision Making Technique', Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10(35), pp.27-38. magiran.com/p1625155
محمد رحیمی؛ پروفسور کریم سلیمانی. "ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چند معیاره". مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 10 ،35 ، 1395، 27-38. magiran.com/p1625155
Mohammad Rahimi; Prof Karim Solaimani. "Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping Using Multi-Criteria Decision Making Technique", Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 10, 35, 2016, 27-38. magiran.com/p1625155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال