ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه رحمانی، زهره عباسی، اعظم صنعت جو، (1395). واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6(1)، 321-340. magiran.com/p1625332
Samaneh Rahmani, Zohre Abassi, Azam Sanatjoo, (2016). Identifying the key factors in Collection and Collection Management Policy of Information Center & Central Library of Ferdowsi University of Mashhad, Library and Information Science Research, 6(1), 321-340. magiran.com/p1625332
سمانه رحمانی، زهره عباسی، اعظم صنعت جو، واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1395؛ 6(1): 321-340. magiran.com/p1625332
Samaneh Rahmani, Zohre Abassi, Azam Sanatjoo, Identifying the key factors in Collection and Collection Management Policy of Information Center & Central Library of Ferdowsi University of Mashhad, Library and Information Science Research, 2016; 6(1): 321-340. magiran.com/p1625332
سمانه رحمانی، زهره عباسی، اعظم صنعت جو، "واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 6، شماره 1 (1395): 321-340. magiran.com/p1625332
Samaneh Rahmani, Zohre Abassi, Azam Sanatjoo, "Identifying the key factors in Collection and Collection Management Policy of Information Center & Central Library of Ferdowsi University of Mashhad", Library and Information Science Research 6, no.1 (2016): 321-340. magiran.com/p1625332
سمانه رحمانی، زهره عباسی، اعظم صنعت جو، (1395). 'واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6(1)، صص.321-340. magiran.com/p1625332
Samaneh Rahmani, Zohre Abassi, Azam Sanatjoo, (2016). 'Identifying the key factors in Collection and Collection Management Policy of Information Center & Central Library of Ferdowsi University of Mashhad', Library and Information Science Research, 6(1), pp.321-340. magiran.com/p1625332
سمانه رحمانی؛ زهره عباسی؛ اعظم صنعت جو. "واکاوی مولفه های اساسی خط مشی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6 ،1 ، 1395، 321-340. magiran.com/p1625332
Samaneh Rahmani; Zohre Abassi; Azam Sanatjoo. "Identifying the key factors in Collection and Collection Management Policy of Information Center & Central Library of Ferdowsi University of Mashhad", Library and Information Science Research, 6, 1, 2016, 321-340. magiran.com/p1625332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال