ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم سرور، رسول یزدانی، علی عشقی چهاربرج ، (1395). سنجش عوامل موثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: تبریز)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11(36)، 39-60. magiran.com/p1625458
Rahim Sarvar, Rasool Yazdani, Ali Eshghi Chaharborj, (2016). Factors affecting urban growth with an emphasis on land use changes Using a logistic regression model (case study: Tabriz), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11(36), 39-60. magiran.com/p1625458
رحیم سرور، رسول یزدانی، علی عشقی چهاربرج ، سنجش عوامل موثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: تبریز). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1395؛ 11(36): 39-60. magiran.com/p1625458
Rahim Sarvar, Rasool Yazdani, Ali Eshghi Chaharborj, Factors affecting urban growth with an emphasis on land use changes Using a logistic regression model (case study: Tabriz), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2016; 11(36): 39-60. magiran.com/p1625458
رحیم سرور، رسول یزدانی، علی عشقی چهاربرج ، "سنجش عوامل موثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: تبریز)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 11، شماره 36 (1395): 39-60. magiran.com/p1625458
Rahim Sarvar, Rasool Yazdani, Ali Eshghi Chaharborj, "Factors affecting urban growth with an emphasis on land use changes Using a logistic regression model (case study: Tabriz)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 11, no.36 (2016): 39-60. magiran.com/p1625458
رحیم سرور، رسول یزدانی، علی عشقی چهاربرج ، (1395). 'سنجش عوامل موثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: تبریز)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11(36)، صص.39-60. magiran.com/p1625458
Rahim Sarvar, Rasool Yazdani, Ali Eshghi Chaharborj, (2016). 'Factors affecting urban growth with an emphasis on land use changes Using a logistic regression model (case study: Tabriz)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11(36), pp.39-60. magiran.com/p1625458
رحیم سرور؛ رسول یزدانی؛ علی عشقی چهاربرج . "سنجش عوامل موثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: تبریز)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11 ،36 ، 1395، 39-60. magiran.com/p1625458
Rahim Sarvar; Rasool Yazdani; Ali Eshghi Chaharborj. "Factors affecting urban growth with an emphasis on land use changes Using a logistic regression model (case study: Tabriz)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11, 36, 2016, 39-60. magiran.com/p1625458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال