ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عابد بدریان، پریوا صفری، (1395). بررسی تصورات و کج فهمی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم انرژی، فصلنامه خانواده و پژوهش، 13(30)، 117. magiran.com/p1625610
A. Badriyan, P. Safari, (2016). A Study of Sixth Grader's Misconceptions about Energy, Journal of Family and Research, 13(30), 117. magiran.com/p1625610
عابد بدریان، پریوا صفری، بررسی تصورات و کج فهمی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم انرژی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1395؛ 13(30): 117. magiran.com/p1625610
A. Badriyan, P. Safari, A Study of Sixth Grader's Misconceptions about Energy, Journal of Family and Research, 2016; 13(30): 117. magiran.com/p1625610
عابد بدریان، پریوا صفری، "بررسی تصورات و کج فهمی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم انرژی"، فصلنامه خانواده و پژوهش 13، شماره 30 (1395): 117. magiran.com/p1625610
A. Badriyan, P. Safari, "A Study of Sixth Grader's Misconceptions about Energy", Journal of Family and Research 13, no.30 (2016): 117. magiran.com/p1625610
عابد بدریان، پریوا صفری، (1395). 'بررسی تصورات و کج فهمی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم انرژی'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 13(30)، صص.117. magiran.com/p1625610
A. Badriyan, P. Safari, (2016). 'A Study of Sixth Grader's Misconceptions about Energy', Journal of Family and Research, 13(30), pp.117. magiran.com/p1625610
عابد بدریان؛ پریوا صفری. "بررسی تصورات و کج فهمی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی درباره مفهوم انرژی". فصلنامه خانواده و پژوهش، 13 ،30 ، 1395، 117. magiran.com/p1625610
A. Badriyan; P. Safari. "A Study of Sixth Grader's Misconceptions about Energy", Journal of Family and Research, 13, 30, 2016, 117. magiran.com/p1625610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال