ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا راستی، نرگس ارسلانی، مریم مقصودی پور، سمانه حسین زاده، (1395). ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5(6)، 1-8. magiran.com/p1626203
Leila Rasti, Narges Arsalani , Maryam Maghsoudipour, Samaneh Hosseinzadeh, (2016). Assessment and Comparison of the Impact of Ergonomic Patient Transfer Method Training on the Operating Room Staff Performance Using Two Instruments of Patient Transfer Assessment and Rapid Entire Body Assessment, Journal of Health Promotion Management, 5(6), 1-8. magiran.com/p1626203
لیلا راستی، نرگس ارسلانی، مریم مقصودی پور، سمانه حسین زاده، ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1395؛ 5(6): 1-8. magiran.com/p1626203
Leila Rasti, Narges Arsalani , Maryam Maghsoudipour, Samaneh Hosseinzadeh, Assessment and Comparison of the Impact of Ergonomic Patient Transfer Method Training on the Operating Room Staff Performance Using Two Instruments of Patient Transfer Assessment and Rapid Entire Body Assessment, Journal of Health Promotion Management, 2016; 5(6): 1-8. magiran.com/p1626203
لیلا راستی، نرگس ارسلانی، مریم مقصودی پور، سمانه حسین زاده، "ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 5، شماره 6 (1395): 1-8. magiran.com/p1626203
Leila Rasti, Narges Arsalani , Maryam Maghsoudipour, Samaneh Hosseinzadeh, "Assessment and Comparison of the Impact of Ergonomic Patient Transfer Method Training on the Operating Room Staff Performance Using Two Instruments of Patient Transfer Assessment and Rapid Entire Body Assessment", Journal of Health Promotion Management 5, no.6 (2016): 1-8. magiran.com/p1626203
لیلا راستی، نرگس ارسلانی، مریم مقصودی پور، سمانه حسین زاده، (1395). 'ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5(6)، صص.1-8. magiran.com/p1626203
Leila Rasti, Narges Arsalani , Maryam Maghsoudipour, Samaneh Hosseinzadeh, (2016). 'Assessment and Comparison of the Impact of Ergonomic Patient Transfer Method Training on the Operating Room Staff Performance Using Two Instruments of Patient Transfer Assessment and Rapid Entire Body Assessment', Journal of Health Promotion Management, 5(6), pp.1-8. magiran.com/p1626203
لیلا راستی؛ نرگس ارسلانی؛ مریم مقصودی پور؛ سمانه حسین زاده. "ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5 ،6 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1626203
Leila Rasti; Narges Arsalani ; Maryam Maghsoudipour; Samaneh Hosseinzadeh. "Assessment and Comparison of the Impact of Ergonomic Patient Transfer Method Training on the Operating Room Staff Performance Using Two Instruments of Patient Transfer Assessment and Rapid Entire Body Assessment", Journal of Health Promotion Management, 5, 6, 2016, 1-8. magiran.com/p1626203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال