ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه کیانی، فاطمه رحیمی کیانی ، مصطفی رضایی فریمانی، عباس مهران، اعظم حمیدزاده، (1395). سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف، فصلنامه خون، 13(4)، 333-339. magiran.com/p1627939
M. Kiani, F. Rahimikian , M. Rezaei Farimani, A. Mehran, A. Hamidzadeh, (2017). Awareness and Attitude of midwifery-nursing personnel in emergency obstetrics and prenatal clinics affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 13(4), 333-339. magiran.com/p1627939
مهدیه کیانی، فاطمه رحیمی کیانی ، مصطفی رضایی فریمانی، عباس مهران، اعظم حمیدزاده، سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف. فصلنامه خون، 1395؛ 13(4): 333-339. magiran.com/p1627939
M. Kiani, F. Rahimikian , M. Rezaei Farimani, A. Mehran, A. Hamidzadeh, Awareness and Attitude of midwifery-nursing personnel in emergency obstetrics and prenatal clinics affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2017; 13(4): 333-339. magiran.com/p1627939
مهدیه کیانی، فاطمه رحیمی کیانی ، مصطفی رضایی فریمانی، عباس مهران، اعظم حمیدزاده، "سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف"، فصلنامه خون 13، شماره 4 (1395): 333-339. magiran.com/p1627939
M. Kiani, F. Rahimikian , M. Rezaei Farimani, A. Mehran, A. Hamidzadeh, "Awareness and Attitude of midwifery-nursing personnel in emergency obstetrics and prenatal clinics affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 13, no.4 (2017): 333-339. magiran.com/p1627939
مهدیه کیانی، فاطمه رحیمی کیانی ، مصطفی رضایی فریمانی، عباس مهران، اعظم حمیدزاده، (1395). 'سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف'، فصلنامه خون، 13(4)، صص.333-339. magiran.com/p1627939
M. Kiani, F. Rahimikian , M. Rezaei Farimani, A. Mehran, A. Hamidzadeh, (2017). 'Awareness and Attitude of midwifery-nursing personnel in emergency obstetrics and prenatal clinics affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 13(4), pp.333-339. magiran.com/p1627939
مهدیه کیانی؛ فاطمه رحیمی کیانی ؛ مصطفی رضایی فریمانی؛ عباس مهران؛ اعظم حمیدزاده. "سطح آگاهی و نوع نگرش کادر مامایی پرستاری شاغل در درمانگاه های پره ناتال و اورژانس های زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه اهدای خون بند ناف". فصلنامه خون، 13 ،4 ، 1395، 333-339. magiran.com/p1627939
M. Kiani; F. Rahimikian ; M. Rezaei Farimani; A. Mehran; A. Hamidzadeh. "Awareness and Attitude of midwifery-nursing personnel in emergency obstetrics and prenatal clinics affiliated to Tehran University of Medical Sciences towards cord blood donation", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 13, 4, 2017, 333-339. magiran.com/p1627939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال