ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مفاخری، علی حسین زاده کاشان، مجید شیخ محمدی، (1395). حل مسئله تعیین اندازه واگن های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2، نشریه مهندسی صنایع، 50(1)، 95-107. magiran.com/p1628912
Zahra Mafakheri, Ali Husseinzadeh Kashan, Majid Skeikhmohammadi, (2016). A Dynamic Multi-objective Rail-car Fleet Sizing Problem Solved by Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II, Journal of Industrial Engineering, 50(1), 95-107. magiran.com/p1628912
زهرا مفاخری، علی حسین زاده کاشان، مجید شیخ محمدی، حل مسئله تعیین اندازه واگن های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2. نشریه مهندسی صنایع، 1395؛ 50(1): 95-107. magiran.com/p1628912
Zahra Mafakheri, Ali Husseinzadeh Kashan, Majid Skeikhmohammadi, A Dynamic Multi-objective Rail-car Fleet Sizing Problem Solved by Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II, Journal of Industrial Engineering, 2016; 50(1): 95-107. magiran.com/p1628912
زهرا مفاخری، علی حسین زاده کاشان، مجید شیخ محمدی، "حل مسئله تعیین اندازه واگن های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2"، نشریه مهندسی صنایع 50، شماره 1 (1395): 95-107. magiran.com/p1628912
Zahra Mafakheri, Ali Husseinzadeh Kashan, Majid Skeikhmohammadi, "A Dynamic Multi-objective Rail-car Fleet Sizing Problem Solved by Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II", Journal of Industrial Engineering 50, no.1 (2016): 95-107. magiran.com/p1628912
زهرا مفاخری، علی حسین زاده کاشان، مجید شیخ محمدی، (1395). 'حل مسئله تعیین اندازه واگن های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2'، نشریه مهندسی صنایع، 50(1)، صص.95-107. magiran.com/p1628912
Zahra Mafakheri, Ali Husseinzadeh Kashan, Majid Skeikhmohammadi, (2016). 'A Dynamic Multi-objective Rail-car Fleet Sizing Problem Solved by Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II', Journal of Industrial Engineering, 50(1), pp.95-107. magiran.com/p1628912
زهرا مفاخری؛ علی حسین زاده کاشان؛ مجید شیخ محمدی. "حل مسئله تعیین اندازه واگن های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-2". نشریه مهندسی صنایع، 50 ،1 ، 1395، 95-107. magiran.com/p1628912
Zahra Mafakheri; Ali Husseinzadeh Kashan; Majid Skeikhmohammadi. "A Dynamic Multi-objective Rail-car Fleet Sizing Problem Solved by Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II", Journal of Industrial Engineering, 50, 1, 2016, 95-107. magiran.com/p1628912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال