ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رازقی زاده، الهام الهی، وحدت رفیعی، (1395). بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 35(2)، 1-8. magiran.com/p1629353
Ali Reza Razaghizadeh , Elham Elahi, Vahdat Rafee, (2016). Investigation of UV-Vis Absorbance of TiO2 Thin Films Sensitized with the Mulberry Pigment Cyanidin by Sol-Gel Method, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 35(2), 1-8. magiran.com/p1629353
علیرضا رازقی زاده، الهام الهی، وحدت رفیعی، بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1395؛ 35(2): 1-8. magiran.com/p1629353
Ali Reza Razaghizadeh , Elham Elahi, Vahdat Rafee, Investigation of UV-Vis Absorbance of TiO2 Thin Films Sensitized with the Mulberry Pigment Cyanidin by Sol-Gel Method, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2016; 35(2): 1-8. magiran.com/p1629353
علیرضا رازقی زاده، الهام الهی، وحدت رفیعی، "بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 35، شماره 2 (1395): 1-8. magiran.com/p1629353
Ali Reza Razaghizadeh , Elham Elahi, Vahdat Rafee, "Investigation of UV-Vis Absorbance of TiO2 Thin Films Sensitized with the Mulberry Pigment Cyanidin by Sol-Gel Method", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 35, no.2 (2016): 1-8. magiran.com/p1629353
علیرضا رازقی زاده، الهام الهی، وحدت رفیعی، (1395). 'بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 35(2)، صص.1-8. magiran.com/p1629353
Ali Reza Razaghizadeh , Elham Elahi, Vahdat Rafee, (2016). 'Investigation of UV-Vis Absorbance of TiO2 Thin Films Sensitized with the Mulberry Pigment Cyanidin by Sol-Gel Method', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 35(2), pp.1-8. magiran.com/p1629353
علیرضا رازقی زاده؛ الهام الهی؛ وحدت رفیعی. "بررسی پرتو جذبی UV-Vis لایه های نانوساختار رنگ تهیه شده 2TiO با استفاده از رنگ دانه های سیانیدین توت سیاه به روش سل ژل". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 35 ،2 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1629353
Ali Reza Razaghizadeh ; Elham Elahi; Vahdat Rafee. "Investigation of UV-Vis Absorbance of TiO2 Thin Films Sensitized with the Mulberry Pigment Cyanidin by Sol-Gel Method", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 35, 2, 2016, 1-8. magiran.com/p1629353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال