ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوانه جمالی آشتیانی، جمشید حسن زاده، محمد رهگشای، آرش شریفی، (1395). سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا، فصلنامه علوم زمین، 26(101)، 183-196. magiran.com/p1629372
R. Jamali Ashtiani , Hassanzadeh J., M Rahgoshay, A. Sharifi, (2017). Zayanderoud area high pressure metamorphic rocks: correlation with the Menderes massif eclogite-gneiss and implication for the late Gondwana reconstruction, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26(101), 183-196. magiran.com/p1629372
رضوانه جمالی آشتیانی، جمشید حسن زاده، محمد رهگشای، آرش شریفی، سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا. فصلنامه علوم زمین، 1395؛ 26(101): 183-196. magiran.com/p1629372
R. Jamali Ashtiani , Hassanzadeh J., M Rahgoshay, A. Sharifi, Zayanderoud area high pressure metamorphic rocks: correlation with the Menderes massif eclogite-gneiss and implication for the late Gondwana reconstruction, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2017; 26(101): 183-196. magiran.com/p1629372
رضوانه جمالی آشتیانی، جمشید حسن زاده، محمد رهگشای، آرش شریفی، "سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا"، فصلنامه علوم زمین 26، شماره 101 (1395): 183-196. magiran.com/p1629372
R. Jamali Ashtiani , Hassanzadeh J., M Rahgoshay, A. Sharifi, "Zayanderoud area high pressure metamorphic rocks: correlation with the Menderes massif eclogite-gneiss and implication for the late Gondwana reconstruction", Geosciences Scientific Quarterly Journal 26, no.101 (2017): 183-196. magiran.com/p1629372
رضوانه جمالی آشتیانی، جمشید حسن زاده، محمد رهگشای، آرش شریفی، (1395). 'سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا'، فصلنامه علوم زمین، 26(101)، صص.183-196. magiran.com/p1629372
R. Jamali Ashtiani , Hassanzadeh J., M Rahgoshay, A. Sharifi, (2017). 'Zayanderoud area high pressure metamorphic rocks: correlation with the Menderes massif eclogite-gneiss and implication for the late Gondwana reconstruction', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26(101), pp.183-196. magiran.com/p1629372
رضوانه جمالی آشتیانی؛ جمشید حسن زاده؛ محمد رهگشای؛ آرش شریفی. "سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت-گنیسهای ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا". فصلنامه علوم زمین، 26 ،101 ، 1395، 183-196. magiran.com/p1629372
R. Jamali Ashtiani ; Hassanzadeh J.; M Rahgoshay; A. Sharifi. "Zayanderoud area high pressure metamorphic rocks: correlation with the Menderes massif eclogite-gneiss and implication for the late Gondwana reconstruction", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26, 101, 2017, 183-196. magiran.com/p1629372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال