ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ke, Sheng Wang, Chun Xiang Mao, Xuefeng Liu, Alok Dwivedi, Javier Ordonez, Lewis R. Rubin, Chun Xu , (2017). Urban-Rural Differences in the Associations of Risk Factors With Epilepsy Based on the California Health Interview Survey: A Multiple Logistic Regression Analysis, International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 5(4), 10. magiran.com/p1629875
Ke, Sheng Wang, Chun Xiang Mao, Xuefeng Liu, Alok Dwivedi, Javier Ordonez, Lewis R. Rubin, Chun Xu , Urban-Rural Differences in the Associations of Risk Factors With Epilepsy Based on the California Health Interview Survey: A Multiple Logistic Regression Analysis, International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 2017; 5(4): 10. magiran.com/p1629875
Ke, Sheng Wang, Chun Xiang Mao, Xuefeng Liu, Alok Dwivedi, Javier Ordonez, Lewis R. Rubin, Chun Xu , "Urban-Rural Differences in the Associations of Risk Factors With Epilepsy Based on the California Health Interview Survey: A Multiple Logistic Regression Analysis", International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 5, no.4 (2017): 10. magiran.com/p1629875
Ke, Sheng Wang, Chun Xiang Mao, Xuefeng Liu, Alok Dwivedi, Javier Ordonez, Lewis R. Rubin, Chun Xu , (2017). 'Urban-Rural Differences in the Associations of Risk Factors With Epilepsy Based on the California Health Interview Survey: A Multiple Logistic Regression Analysis', International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 5(4), pp.10. magiran.com/p1629875
Ke; Sheng Wang; Chun Xiang Mao; Xuefeng Liu; Alok Dwivedi; Javier Ordonez; Lewis R. Rubin; Chun Xu . "Urban-Rural Differences in the Associations of Risk Factors With Epilepsy Based on the California Health Interview Survey: A Multiple Logistic Regression Analysis", International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 5, 4, 2017, 10. magiran.com/p1629875
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال