ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذین غفاری زاده ، سید منصور سیدنژاد، عبدالعلی گیلانی، (1394). بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، 69-83. magiran.com/p1631342
A. Ghafari Zadeh, S.M. Seyyed Nejad, A. Gilani, (2015). Investigation the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on the physiological traits and grain yield of wheat, Crop physiology journal, 7(27), 69-83. magiran.com/p1631342
آذین غفاری زاده ، سید منصور سیدنژاد، عبدالعلی گیلانی، بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1394؛ 7(27): 69-83. magiran.com/p1631342
A. Ghafari Zadeh, S.M. Seyyed Nejad, A. Gilani, Investigation the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on the physiological traits and grain yield of wheat, Crop physiology journal, 2015; 7(27): 69-83. magiran.com/p1631342
آذین غفاری زاده ، سید منصور سیدنژاد، عبدالعلی گیلانی، "بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 7، شماره 27 (1394): 69-83. magiran.com/p1631342
A. Ghafari Zadeh, S.M. Seyyed Nejad, A. Gilani, "Investigation the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on the physiological traits and grain yield of wheat", Crop physiology journal 7, no.27 (2015): 69-83. magiran.com/p1631342
آذین غفاری زاده ، سید منصور سیدنژاد، عبدالعلی گیلانی، (1394). 'بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، صص.69-83. magiran.com/p1631342
A. Ghafari Zadeh, S.M. Seyyed Nejad, A. Gilani, (2015). 'Investigation the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on the physiological traits and grain yield of wheat', Crop physiology journal, 7(27), pp.69-83. magiran.com/p1631342
آذین غفاری زاده ؛ سید منصور سیدنژاد؛ عبدالعلی گیلانی. "بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7 ،27 ، 1394، 69-83. magiran.com/p1631342
A. Ghafari Zadeh; S.M. Seyyed Nejad; A. Gilani. "Investigation the effect of different levels of urea fertilizer and brown seaweed extract on the physiological traits and grain yield of wheat", Crop physiology journal, 7, 27, 2015, 69-83. magiran.com/p1631342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال