ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین حیدری، احسان بیژن زاده، روح الله نادری، یحیی امام، (1394). اثر تنش خشکی پایان فصل و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و دمای سایه انداز گیاهی در دو رقم کلزا، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، 37-53. magiran.com/p1631344
A. Heydari, E. Bizhanzadeh, R. Naderi, Y. Emam, (2015). Effect of late season drought tension and salicylic acid on grain yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars, Crop physiology journal, 7(27), 37-53. magiran.com/p1631344
امین حیدری، احسان بیژن زاده، روح الله نادری، یحیی امام، اثر تنش خشکی پایان فصل و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و دمای سایه انداز گیاهی در دو رقم کلزا. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1394؛ 7(27): 37-53. magiran.com/p1631344
A. Heydari, E. Bizhanzadeh, R. Naderi, Y. Emam, Effect of late season drought tension and salicylic acid on grain yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars, Crop physiology journal, 2015; 7(27): 37-53. magiran.com/p1631344
امین حیدری، احسان بیژن زاده، روح الله نادری، یحیی امام، "اثر تنش خشکی پایان فصل و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و دمای سایه انداز گیاهی در دو رقم کلزا"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 7، شماره 27 (1394): 37-53. magiran.com/p1631344
A. Heydari, E. Bizhanzadeh, R. Naderi, Y. Emam, "Effect of late season drought tension and salicylic acid on grain yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars", Crop physiology journal 7, no.27 (2015): 37-53. magiran.com/p1631344
امین حیدری، احسان بیژن زاده، روح الله نادری، یحیی امام، (1394). 'اثر تنش خشکی پایان فصل و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و دمای سایه انداز گیاهی در دو رقم کلزا'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، صص.37-53. magiran.com/p1631344
A. Heydari, E. Bizhanzadeh, R. Naderi, Y. Emam, (2015). 'Effect of late season drought tension and salicylic acid on grain yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars', Crop physiology journal, 7(27), pp.37-53. magiran.com/p1631344
امین حیدری؛ احسان بیژن زاده؛ روح الله نادری؛ یحیی امام. "اثر تنش خشکی پایان فصل و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه و دمای سایه انداز گیاهی در دو رقم کلزا". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7 ،27 ، 1394، 37-53. magiran.com/p1631344
A. Heydari; E. Bizhanzadeh; R. Naderi; Y. Emam. "Effect of late season drought tension and salicylic acid on grain yield and canopy temperature of two rapeseed cultivars", Crop physiology journal, 7, 27, 2015, 37-53. magiran.com/p1631344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال