ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر رضایی ، فرخ رحیم زاده خویی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد یارنیا، علی ااشرف جعفری، (1394). پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت سویا، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، 21-36. magiran.com/p1631345
A. Rezaei , F. Rahimzadeh Khoei, M. Jafarzadeh Kenarsari, M. Yarnia, A. Ashraf Jafari, (2015). Response of leave chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different densities of soybean, Crop physiology journal, 7(27), 21-36. magiran.com/p1631345
اکبر رضایی ، فرخ رحیم زاده خویی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد یارنیا، علی ااشرف جعفری، پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت سویا. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1394؛ 7(27): 21-36. magiran.com/p1631345
A. Rezaei , F. Rahimzadeh Khoei, M. Jafarzadeh Kenarsari, M. Yarnia, A. Ashraf Jafari, Response of leave chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different densities of soybean, Crop physiology journal, 2015; 7(27): 21-36. magiran.com/p1631345
اکبر رضایی ، فرخ رحیم زاده خویی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد یارنیا، علی ااشرف جعفری، "پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت سویا"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 7، شماره 27 (1394): 21-36. magiran.com/p1631345
A. Rezaei , F. Rahimzadeh Khoei, M. Jafarzadeh Kenarsari, M. Yarnia, A. Ashraf Jafari, "Response of leave chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different densities of soybean", Crop physiology journal 7, no.27 (2015): 21-36. magiran.com/p1631345
اکبر رضایی ، فرخ رحیم زاده خویی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد یارنیا، علی ااشرف جعفری، (1394). 'پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت سویا'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، صص.21-36. magiran.com/p1631345
A. Rezaei , F. Rahimzadeh Khoei, M. Jafarzadeh Kenarsari, M. Yarnia, A. Ashraf Jafari, (2015). 'Response of leave chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different densities of soybean', Crop physiology journal, 7(27), pp.21-36. magiran.com/p1631345
اکبر رضایی ؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ مهرداد یارنیا؛ علی ااشرف جعفری. "پاسخ کلروفیل برگ، ظرفیت مخزن و اجزای عملکرد به کاربرد ریزوبیوم و نیتروژن معدنی در تراکم های متفاوت سویا". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7 ،27 ، 1394، 21-36. magiran.com/p1631345
A. Rezaei ; F. Rahimzadeh Khoei; M. Jafarzadeh Kenarsari; M. Yarnia; A. Ashraf Jafari. "Response of leave chlorophyll, sink capacity and yield components to the application of Rhizobium and mineral nitrogen in different densities of soybean", Crop physiology journal, 7, 27, 2015, 21-36. magiran.com/p1631345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال