ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا اردلانی، محسن سعیدی ، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی، (1394). اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، 5-19. magiran.com/p1631346
Sh. Ardalani, M. Saeidi , S. Jalali Honarmand, M.E. Ghobadi, (2015). The effect of drought tension after pollination on some physiological characteristics and grain quality of different wheat genotypes, Crop physiology journal, 7(27), 5-19. magiran.com/p1631346
شیوا اردلانی، محسن سعیدی ، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی، اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1394؛ 7(27): 5-19. magiran.com/p1631346
Sh. Ardalani, M. Saeidi , S. Jalali Honarmand, M.E. Ghobadi, The effect of drought tension after pollination on some physiological characteristics and grain quality of different wheat genotypes, Crop physiology journal, 2015; 7(27): 5-19. magiran.com/p1631346
شیوا اردلانی، محسن سعیدی ، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی، "اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 7، شماره 27 (1394): 5-19. magiran.com/p1631346
Sh. Ardalani, M. Saeidi , S. Jalali Honarmand, M.E. Ghobadi, "The effect of drought tension after pollination on some physiological characteristics and grain quality of different wheat genotypes", Crop physiology journal 7, no.27 (2015): 5-19. magiran.com/p1631346
شیوا اردلانی، محسن سعیدی ، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی، (1394). 'اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، صص.5-19. magiran.com/p1631346
Sh. Ardalani, M. Saeidi , S. Jalali Honarmand, M.E. Ghobadi, (2015). 'The effect of drought tension after pollination on some physiological characteristics and grain quality of different wheat genotypes', Crop physiology journal, 7(27), pp.5-19. magiran.com/p1631346
شیوا اردلانی؛ محسن سعیدی ؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی. "اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7 ،27 ، 1394، 5-19. magiran.com/p1631346
Sh. Ardalani; M. Saeidi ; S. Jalali Honarmand; M.E. Ghobadi. "The effect of drought tension after pollination on some physiological characteristics and grain quality of different wheat genotypes", Crop physiology journal, 7, 27, 2015, 5-19. magiran.com/p1631346
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال