ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن وکیلیان، (1395). بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار، دانشنامه حقوق اقتصادی، 22(2)، 68. magiran.com/p1631442
Hassan Vakilian, (2016). A Study on the Role of the Interest Groups and their Impact upon Business Environment Policy Making, Journal of Encyclopedia Economic Rights, 22(2), 68. magiran.com/p1631442
حسن وکیلیان، بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار. دانشنامه حقوق اقتصادی، 1395؛ 22(2): 68. magiran.com/p1631442
Hassan Vakilian, A Study on the Role of the Interest Groups and their Impact upon Business Environment Policy Making, Journal of Encyclopedia Economic Rights, 2016; 22(2): 68. magiran.com/p1631442
حسن وکیلیان، "بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار"، دانشنامه حقوق اقتصادی 22، شماره 2 (1395): 68. magiran.com/p1631442
Hassan Vakilian, "A Study on the Role of the Interest Groups and their Impact upon Business Environment Policy Making", Journal of Encyclopedia Economic Rights 22, no.2 (2016): 68. magiran.com/p1631442
حسن وکیلیان، (1395). 'بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار'، دانشنامه حقوق اقتصادی، 22(2)، صص.68. magiran.com/p1631442
Hassan Vakilian, (2016). 'A Study on the Role of the Interest Groups and their Impact upon Business Environment Policy Making', Journal of Encyclopedia Economic Rights, 22(2), pp.68. magiran.com/p1631442
حسن وکیلیان. "بررسی نقش و نحوه تاثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار". دانشنامه حقوق اقتصادی، 22 ،2 ، 1395، 68. magiran.com/p1631442
Hassan Vakilian. "A Study on the Role of the Interest Groups and their Impact upon Business Environment Policy Making", Journal of Encyclopedia Economic Rights, 22, 2, 2016, 68. magiran.com/p1631442
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال