ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد قوشچی، (1394). بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، 86-94. magiran.com/p1631543
F. Ghooshchi, (2015). Investigation the possibility of decreasing the damage due to irrigation-cut tension on physiological characteristics and corn quality by applying the super absorbent polymer, Crop physiology journal, 7(27), 86-94. magiran.com/p1631543
فرشاد قوشچی، بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب. نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1394؛ 7(27): 86-94. magiran.com/p1631543
F. Ghooshchi, Investigation the possibility of decreasing the damage due to irrigation-cut tension on physiological characteristics and corn quality by applying the super absorbent polymer, Crop physiology journal, 2015; 7(27): 86-94. magiran.com/p1631543
فرشاد قوشچی، "بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب"، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 7، شماره 27 (1394): 86-94. magiran.com/p1631543
F. Ghooshchi, "Investigation the possibility of decreasing the damage due to irrigation-cut tension on physiological characteristics and corn quality by applying the super absorbent polymer", Crop physiology journal 7, no.27 (2015): 86-94. magiran.com/p1631543
فرشاد قوشچی، (1394). 'بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب'، نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7(27)، صص.86-94. magiran.com/p1631543
F. Ghooshchi, (2015). 'Investigation the possibility of decreasing the damage due to irrigation-cut tension on physiological characteristics and corn quality by applying the super absorbent polymer', Crop physiology journal, 7(27), pp.86-94. magiran.com/p1631543
فرشاد قوشچی. "بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب". نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی، 7 ،27 ، 1394، 86-94. magiran.com/p1631543
F. Ghooshchi. "Investigation the possibility of decreasing the damage due to irrigation-cut tension on physiological characteristics and corn quality by applying the super absorbent polymer", Crop physiology journal, 7, 27, 2015, 86-94. magiran.com/p1631543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال