ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب اورسجی، احمد نظامی، کبری اروجی، المیرا محمدوند، آسیه سیاهمرگویی، (1395). بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، مجله تولید گیاهان زراعی، 9(3)، 177-189. magiran.com/p1631964
Z. Avarseji , A. Nezami, K. Orooji, E. Mohammadvand, A. Siahmarguee, (2016). Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.(density in wild oat)Avena ludoviciana)control, Electronic Journal of Crop Production, 9(3), 177-189. magiran.com/p1631964
زینب اورسجی، احمد نظامی، کبری اروجی، المیرا محمدوند، آسیه سیاهمرگویی، بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana). مجله تولید گیاهان زراعی، 1395؛ 9(3): 177-189. magiran.com/p1631964
Z. Avarseji , A. Nezami, K. Orooji, E. Mohammadvand, A. Siahmarguee, Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.(density in wild oat)Avena ludoviciana)control, Electronic Journal of Crop Production, 2016; 9(3): 177-189. magiran.com/p1631964
زینب اورسجی، احمد نظامی، کبری اروجی، المیرا محمدوند، آسیه سیاهمرگویی، "بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)"، مجله تولید گیاهان زراعی 9، شماره 3 (1395): 177-189. magiran.com/p1631964
Z. Avarseji , A. Nezami, K. Orooji, E. Mohammadvand, A. Siahmarguee, "Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.(density in wild oat)Avena ludoviciana)control", Electronic Journal of Crop Production 9, no.3 (2016): 177-189. magiran.com/p1631964
زینب اورسجی، احمد نظامی، کبری اروجی، المیرا محمدوند، آسیه سیاهمرگویی، (1395). 'بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)'، مجله تولید گیاهان زراعی، 9(3)، صص.177-189. magiran.com/p1631964
Z. Avarseji , A. Nezami, K. Orooji, E. Mohammadvand, A. Siahmarguee, (2016). 'Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.(density in wild oat)Avena ludoviciana)control', Electronic Journal of Crop Production, 9(3), pp.177-189. magiran.com/p1631964
زینب اورسجی؛ احمد نظامی؛ کبری اروجی؛ المیرا محمدوند؛ آسیه سیاهمرگویی. "بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)". مجله تولید گیاهان زراعی، 9 ،3 ، 1395، 177-189. magiran.com/p1631964
Z. Avarseji ; A. Nezami; K. Orooji; E. Mohammadvand; A. Siahmarguee. "Evaluation of the intergration of different clodinafop propargyl applications and wheat (Triticum aestivum L.(density in wild oat)Avena ludoviciana)control", Electronic Journal of Crop Production, 9, 3, 2016, 177-189. magiran.com/p1631964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال