ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موژان مبارکی، ساعد جعفری، (1395). بررسی برهمکنش پالس لیزری پر شدت با پلاسمای حاصل از سوخت همجوشی هسته ای در حضور میدان مغناطیسی مایل خارجی، نشریه تابش و فناوری هسته ای، 3(1)، 43-52. magiran.com/p1632197
Mojan Mobaraki , (2016). The interaction of a high-intensity laser pulse with plasma in a laser fusion in the presence of an obliquely external magnetic field, Journal of Radiation and Nuclear Technology, 3(1), 43-52. magiran.com/p1632197
موژان مبارکی، ساعد جعفری، بررسی برهمکنش پالس لیزری پر شدت با پلاسمای حاصل از سوخت همجوشی هسته ای در حضور میدان مغناطیسی مایل خارجی. نشریه تابش و فناوری هسته ای، 1395؛ 3(1): 43-52. magiran.com/p1632197
Mojan Mobaraki , The interaction of a high-intensity laser pulse with plasma in a laser fusion in the presence of an obliquely external magnetic field, Journal of Radiation and Nuclear Technology, 2016; 3(1): 43-52. magiran.com/p1632197
موژان مبارکی، ساعد جعفری، "بررسی برهمکنش پالس لیزری پر شدت با پلاسمای حاصل از سوخت همجوشی هسته ای در حضور میدان مغناطیسی مایل خارجی"، نشریه تابش و فناوری هسته ای 3، شماره 1 (1395): 43-52. magiran.com/p1632197
Mojan Mobaraki , "The interaction of a high-intensity laser pulse with plasma in a laser fusion in the presence of an obliquely external magnetic field", Journal of Radiation and Nuclear Technology 3, no.1 (2016): 43-52. magiran.com/p1632197
موژان مبارکی، ساعد جعفری، (1395). 'بررسی برهمکنش پالس لیزری پر شدت با پلاسمای حاصل از سوخت همجوشی هسته ای در حضور میدان مغناطیسی مایل خارجی'، نشریه تابش و فناوری هسته ای، 3(1)، صص.43-52. magiran.com/p1632197
Mojan Mobaraki , (2016). 'The interaction of a high-intensity laser pulse with plasma in a laser fusion in the presence of an obliquely external magnetic field', Journal of Radiation and Nuclear Technology, 3(1), pp.43-52. magiran.com/p1632197
موژان مبارکی؛ ساعد جعفری. "بررسی برهمکنش پالس لیزری پر شدت با پلاسمای حاصل از سوخت همجوشی هسته ای در حضور میدان مغناطیسی مایل خارجی". نشریه تابش و فناوری هسته ای، 3 ،1 ، 1395، 43-52. magiran.com/p1632197
Mojan Mobaraki . "The interaction of a high-intensity laser pulse with plasma in a laser fusion in the presence of an obliquely external magnetic field", Journal of Radiation and Nuclear Technology, 3, 1, 2016, 43-52. magiran.com/p1632197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال