ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا محمدزاده، فروزنده سلطانی صالح آبادی، (1395). پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 571-579. magiran.com/p1633831
Zahra Mohammadzadeh, Forouzandeh Soltani , (2017). Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 571-579. magiran.com/p1633831
زهرا محمدزاده، فروزنده سلطانی صالح آبادی، پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 571-579. magiran.com/p1633831
Zahra Mohammadzadeh, Forouzandeh Soltani , Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 571-579. magiran.com/p1633831
زهرا محمدزاده، فروزنده سلطانی صالح آبادی، "پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 571-579. magiran.com/p1633831
Zahra Mohammadzadeh, Forouzandeh Soltani , "Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 571-579. magiran.com/p1633831
زهرا محمدزاده، فروزنده سلطانی صالح آبادی، (1395). 'پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.571-579. magiran.com/p1633831
Zahra Mohammadzadeh, Forouzandeh Soltani , (2017). 'Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.571-579. magiran.com/p1633831
زهرا محمدزاده؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی. "پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 571-579. magiran.com/p1633831
Zahra Mohammadzadeh; Forouzandeh Soltani . "Response of some watermelon accessions to water deficiency stress induced by poly ethylene glycol", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 571-579. magiran.com/p1633831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال