ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شاهسوندی، سعید عشقی، (1395). تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 553-559. magiran.com/p1633833
Fatemeh Shahsavandi, Saied Eshghi , (2017). Effect of mycorrhizal fungus on some growth and physiological indeices in  Perllete grapevine under high temperature stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 553-559. magiran.com/p1633833
فاطمه شاهسوندی، سعید عشقی، تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 553-559. magiran.com/p1633833
Fatemeh Shahsavandi, Saied Eshghi , Effect of mycorrhizal fungus on some growth and physiological indeices in  Perllete grapevine under high temperature stress, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 553-559. magiran.com/p1633833
فاطمه شاهسوندی، سعید عشقی، "تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 553-559. magiran.com/p1633833
Fatemeh Shahsavandi, Saied Eshghi , "Effect of mycorrhizal fungus on some growth and physiological indeices in  Perllete grapevine under high temperature stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 553-559. magiran.com/p1633833
فاطمه شاهسوندی، سعید عشقی، (1395). 'تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.553-559. magiran.com/p1633833
Fatemeh Shahsavandi, Saied Eshghi , (2017). 'Effect of mycorrhizal fungus on some growth and physiological indeices in  Perllete grapevine under high temperature stress', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.553-559. magiran.com/p1633833
فاطمه شاهسوندی؛ سعید عشقی. "تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 553-559. magiran.com/p1633833
Fatemeh Shahsavandi; Saied Eshghi . "Effect of mycorrhizal fungus on some growth and physiological indeices in  Perllete grapevine under high temperature stress", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 553-559. magiran.com/p1633833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال