ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمودی سورستانی، امل مقدم، احمد فرخیان فیروزی، (1395). بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 543-552. magiran.com/p1633834
Mohammad Mahmoodi Sourestani , Emel Moghadam, Ahmad Farrokhian Firoozi, (2017). The effect of foliar application of iron on some biochemical and photosynthetic characteristics of Holy basil (Ocimum sanctum), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 543-552. magiran.com/p1633834
محمد محمودی سورستانی، امل مقدم، احمد فرخیان فیروزی، بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 543-552. magiran.com/p1633834
Mohammad Mahmoodi Sourestani , Emel Moghadam, Ahmad Farrokhian Firoozi, The effect of foliar application of iron on some biochemical and photosynthetic characteristics of Holy basil (Ocimum sanctum), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 543-552. magiran.com/p1633834
محمد محمودی سورستانی، امل مقدم، احمد فرخیان فیروزی، "بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 543-552. magiran.com/p1633834
Mohammad Mahmoodi Sourestani , Emel Moghadam, Ahmad Farrokhian Firoozi, "The effect of foliar application of iron on some biochemical and photosynthetic characteristics of Holy basil (Ocimum sanctum)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 543-552. magiran.com/p1633834
محمد محمودی سورستانی، امل مقدم، احمد فرخیان فیروزی، (1395). 'بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.543-552. magiran.com/p1633834
Mohammad Mahmoodi Sourestani , Emel Moghadam, Ahmad Farrokhian Firoozi, (2017). 'The effect of foliar application of iron on some biochemical and photosynthetic characteristics of Holy basil (Ocimum sanctum)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.543-552. magiran.com/p1633834
محمد محمودی سورستانی؛ امل مقدم؛ احمد فرخیان فیروزی. "بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 543-552. magiran.com/p1633834
Mohammad Mahmoodi Sourestani ; Emel Moghadam; Ahmad Farrokhian Firoozi. "The effect of foliar application of iron on some biochemical and photosynthetic characteristics of Holy basil (Ocimum sanctum)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 543-552. magiran.com/p1633834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال