ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فرهادی، مجید عزیزی، سید حسین نعمتی، (1395). بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 531-541. magiran.com/p1633835
Hassan Farhadi, Majid Azizi , Seyed Hossein Nemati, (2017). Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 531-541. magiran.com/p1633835
حسن فرهادی، مجید عزیزی، سید حسین نعمتی، بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 531-541. magiran.com/p1633835
Hassan Farhadi, Majid Azizi , Seyed Hossein Nemati, Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 531-541. magiran.com/p1633835
حسن فرهادی، مجید عزیزی، سید حسین نعمتی، "بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 531-541. magiran.com/p1633835
Hassan Farhadi, Majid Azizi , Seyed Hossein Nemati, "Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 531-541. magiran.com/p1633835
حسن فرهادی، مجید عزیزی، سید حسین نعمتی، (1395). 'بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.531-541. magiran.com/p1633835
Hassan Farhadi, Majid Azizi , Seyed Hossein Nemati, (2017). 'Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.531-541. magiran.com/p1633835
حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی. "بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 531-541. magiran.com/p1633835
Hassan Farhadi; Majid Azizi ; Seyed Hossein Nemati. "Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 531-541. magiran.com/p1633835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال