ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده رضیه موسوی متین، سید نجم الدین مرتضوی، مختار حیدری، (1395). تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 521-529. magiran.com/p1633836
Seyedeh Raziyeh Mousavi Matin, Seyyed Najmmaddin Mortazavi , Mokhtar Heidari, (2017). Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus (Narcissus tazetta L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 521-529. magiran.com/p1633836
سیده رضیه موسوی متین، سید نجم الدین مرتضوی، مختار حیدری، تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 521-529. magiran.com/p1633836
Seyedeh Raziyeh Mousavi Matin, Seyyed Najmmaddin Mortazavi , Mokhtar Heidari, Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus (Narcissus tazetta L.), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 521-529. magiran.com/p1633836
سیده رضیه موسوی متین، سید نجم الدین مرتضوی، مختار حیدری، "تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 521-529. magiran.com/p1633836
Seyedeh Raziyeh Mousavi Matin, Seyyed Najmmaddin Mortazavi , Mokhtar Heidari, "Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus (Narcissus tazetta L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 521-529. magiran.com/p1633836
سیده رضیه موسوی متین، سید نجم الدین مرتضوی، مختار حیدری، (1395). 'تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.521-529. magiran.com/p1633836
Seyedeh Raziyeh Mousavi Matin, Seyyed Najmmaddin Mortazavi , Mokhtar Heidari, (2017). 'Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus (Narcissus tazetta L.)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.521-529. magiran.com/p1633836
سیده رضیه موسوی متین؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ مختار حیدری. "تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 521-529. magiran.com/p1633836
Seyedeh Raziyeh Mousavi Matin; Seyyed Najmmaddin Mortazavi ; Mokhtar Heidari. "Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus (Narcissus tazetta L.)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 521-529. magiran.com/p1633836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال