ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه زمانی، نعمت الله اعتمادی، عبدالرحمان محمدخانی، (1395). ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 511-519. magiran.com/p1633837
Najmeh Zamani, Nematollah Etemadi , Abdolrahman Mohammadkhani, (2017). The effect of Paclobutrazol and Trinexapac-ethyl on morphological and physiological characteristics of Rosmari (Rosmarinus officinalis) and Thuja (Thuja orientalis Morgan) as two hedging plants, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 511-519. magiran.com/p1633837
نجمه زمانی، نعمت الله اعتمادی، عبدالرحمان محمدخانی، ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 511-519. magiran.com/p1633837
Najmeh Zamani, Nematollah Etemadi , Abdolrahman Mohammadkhani, The effect of Paclobutrazol and Trinexapac-ethyl on morphological and physiological characteristics of Rosmari (Rosmarinus officinalis) and Thuja (Thuja orientalis Morgan) as two hedging plants, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 511-519. magiran.com/p1633837
نجمه زمانی، نعمت الله اعتمادی، عبدالرحمان محمدخانی، "ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 511-519. magiran.com/p1633837
Najmeh Zamani, Nematollah Etemadi , Abdolrahman Mohammadkhani, "The effect of Paclobutrazol and Trinexapac-ethyl on morphological and physiological characteristics of Rosmari (Rosmarinus officinalis) and Thuja (Thuja orientalis Morgan) as two hedging plants", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 511-519. magiran.com/p1633837
نجمه زمانی، نعمت الله اعتمادی، عبدالرحمان محمدخانی، (1395). 'ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.511-519. magiran.com/p1633837
Najmeh Zamani, Nematollah Etemadi , Abdolrahman Mohammadkhani, (2017). 'The effect of Paclobutrazol and Trinexapac-ethyl on morphological and physiological characteristics of Rosmari (Rosmarinus officinalis) and Thuja (Thuja orientalis Morgan) as two hedging plants', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.511-519. magiran.com/p1633837
نجمه زمانی؛ نعمت الله اعتمادی؛ عبدالرحمان محمدخانی. "ارزیابی تاثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis Morgan)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 511-519. magiran.com/p1633837
Najmeh Zamani; Nematollah Etemadi ; Abdolrahman Mohammadkhani. "The effect of Paclobutrazol and Trinexapac-ethyl on morphological and physiological characteristics of Rosmari (Rosmarinus officinalis) and Thuja (Thuja orientalis Morgan) as two hedging plants", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 511-519. magiran.com/p1633837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال