ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن کاووسی، سعید عشقی، (1395). تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 501-509. magiran.com/p1633838
Bijan Kavoosi , Saeid Eshghi, (2017). Effect of friutfulness and soluble suger and starch changes in stem, bud and leaf on primary bud necrosis in grapevine, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 501-509. magiran.com/p1633838
بیژن کاووسی، سعید عشقی، تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 501-509. magiran.com/p1633838
Bijan Kavoosi , Saeid Eshghi, Effect of friutfulness and soluble suger and starch changes in stem, bud and leaf on primary bud necrosis in grapevine, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 501-509. magiran.com/p1633838
بیژن کاووسی، سعید عشقی، "تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 501-509. magiran.com/p1633838
Bijan Kavoosi , Saeid Eshghi, "Effect of friutfulness and soluble suger and starch changes in stem, bud and leaf on primary bud necrosis in grapevine", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 501-509. magiran.com/p1633838
بیژن کاووسی، سعید عشقی، (1395). 'تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.501-509. magiran.com/p1633838
Bijan Kavoosi , Saeid Eshghi, (2017). 'Effect of friutfulness and soluble suger and starch changes in stem, bud and leaf on primary bud necrosis in grapevine', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.501-509. magiran.com/p1633838
بیژن کاووسی؛ سعید عشقی. "تاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگور". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 501-509. magiran.com/p1633838
Bijan Kavoosi ; Saeid Eshghi. "Effect of friutfulness and soluble suger and starch changes in stem, bud and leaf on primary bud necrosis in grapevine", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 501-509. magiran.com/p1633838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال