ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصباح بابالار ، سعیده محتشمی، لیلا تبریزی، وحید روشن، (1395). تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 481-490. magiran.com/p1633840
Mesbah Babalar , Saeedeh Mohtashami, Leila Tabrizi, Vahi Roshan, (2017). The effect of different levels of Ammonium Sulfate on photosynthesis pigments, essential oil content, yield and component of improved summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturn), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 481-490. magiran.com/p1633840
مصباح بابالار ، سعیده محتشمی، لیلا تبریزی، وحید روشن، تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 481-490. magiran.com/p1633840
Mesbah Babalar , Saeedeh Mohtashami, Leila Tabrizi, Vahi Roshan, The effect of different levels of Ammonium Sulfate on photosynthesis pigments, essential oil content, yield and component of improved summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturn), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 481-490. magiran.com/p1633840
مصباح بابالار ، سعیده محتشمی، لیلا تبریزی، وحید روشن، "تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 481-490. magiran.com/p1633840
Mesbah Babalar , Saeedeh Mohtashami, Leila Tabrizi, Vahi Roshan, "The effect of different levels of Ammonium Sulfate on photosynthesis pigments, essential oil content, yield and component of improved summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturn)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 481-490. magiran.com/p1633840
مصباح بابالار ، سعیده محتشمی، لیلا تبریزی، وحید روشن، (1395). 'تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.481-490. magiran.com/p1633840
Mesbah Babalar , Saeedeh Mohtashami, Leila Tabrizi, Vahi Roshan, (2017). 'The effect of different levels of Ammonium Sulfate on photosynthesis pigments, essential oil content, yield and component of improved summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturn)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.481-490. magiran.com/p1633840
مصباح بابالار ؛ سعیده محتشمی؛ لیلا تبریزی؛ وحید روشن. "تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 481-490. magiran.com/p1633840
Mesbah Babalar ; Saeedeh Mohtashami; Leila Tabrizi; Vahi Roshan. "The effect of different levels of Ammonium Sulfate on photosynthesis pigments, essential oil content, yield and component of improved summer Savory (Satureja hortensis L. cv. Saturn)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 481-490. magiran.com/p1633840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال