ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا صمدی، عظیم قاسم نژاد، مهدی علیزاده، مهران اعلمی، (1395). تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 435-443. magiran.com/p1633845
Saba Samadi, Azim Ghasemnezhad, Mehdi Alizadeh, Mehran Alami, (2017). Influence of elicitors on photosynthesis pigments, caffeic acid, chlorogenic acid and proline content of Cynara scolymus callus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 435-443. magiran.com/p1633845
صبا صمدی، عظیم قاسم نژاد، مهدی علیزاده، مهران اعلمی، تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 435-443. magiran.com/p1633845
Saba Samadi, Azim Ghasemnezhad, Mehdi Alizadeh, Mehran Alami, Influence of elicitors on photosynthesis pigments, caffeic acid, chlorogenic acid and proline content of Cynara scolymus callus, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 435-443. magiran.com/p1633845
صبا صمدی، عظیم قاسم نژاد، مهدی علیزاده، مهران اعلمی، "تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 435-443. magiran.com/p1633845
Saba Samadi, Azim Ghasemnezhad, Mehdi Alizadeh, Mehran Alami, "Influence of elicitors on photosynthesis pigments, caffeic acid, chlorogenic acid and proline content of Cynara scolymus callus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 435-443. magiran.com/p1633845
صبا صمدی، عظیم قاسم نژاد، مهدی علیزاده، مهران اعلمی، (1395). 'تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.435-443. magiran.com/p1633845
Saba Samadi, Azim Ghasemnezhad, Mehdi Alizadeh, Mehran Alami, (2017). 'Influence of elicitors on photosynthesis pigments, caffeic acid, chlorogenic acid and proline content of Cynara scolymus callus', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.435-443. magiran.com/p1633845
صبا صمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده؛ مهران اعلمی. "تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 435-443. magiran.com/p1633845
Saba Samadi; Azim Ghasemnezhad; Mehdi Alizadeh; Mehran Alami. "Influence of elicitors on photosynthesis pigments, caffeic acid, chlorogenic acid and proline content of Cynara scolymus callus", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 435-443. magiran.com/p1633845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال