ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش رمضان، معظم حسن پور اصیل، رضا صالحی، حسین دهقانی سانیچ، (1395). تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 421-434. magiran.com/p1633846
Darioush Ramezan, Moazam Hassanpour Asil , Reza Salehi, Hossein Dehghanisanij, (2017). The effect of different levels of irrigation on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of grafted and ungrafted melon (Cucumis melo l. Zarde Jalali) under drip irrigation system, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 421-434. magiran.com/p1633846
داریوش رمضان، معظم حسن پور اصیل، رضا صالحی، حسین دهقانی سانیچ، تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 421-434. magiran.com/p1633846
Darioush Ramezan, Moazam Hassanpour Asil , Reza Salehi, Hossein Dehghanisanij, The effect of different levels of irrigation on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of grafted and ungrafted melon (Cucumis melo l. Zarde Jalali) under drip irrigation system, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 421-434. magiran.com/p1633846
داریوش رمضان، معظم حسن پور اصیل، رضا صالحی، حسین دهقانی سانیچ، "تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 421-434. magiran.com/p1633846
Darioush Ramezan, Moazam Hassanpour Asil , Reza Salehi, Hossein Dehghanisanij, "The effect of different levels of irrigation on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of grafted and ungrafted melon (Cucumis melo l. Zarde Jalali) under drip irrigation system", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 421-434. magiran.com/p1633846
داریوش رمضان، معظم حسن پور اصیل، رضا صالحی، حسین دهقانی سانیچ، (1395). 'تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.421-434. magiran.com/p1633846
Darioush Ramezan, Moazam Hassanpour Asil , Reza Salehi, Hossein Dehghanisanij, (2017). 'The effect of different levels of irrigation on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of grafted and ungrafted melon (Cucumis melo l. Zarde Jalali) under drip irrigation system', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.421-434. magiran.com/p1633846
داریوش رمضان؛ معظم حسن پور اصیل؛ رضا صالحی؛ حسین دهقانی سانیچ. "تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 421-434. magiran.com/p1633846
Darioush Ramezan; Moazam Hassanpour Asil ; Reza Salehi; Hossein Dehghanisanij. "The effect of different levels of irrigation on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of grafted and ungrafted melon (Cucumis melo l. Zarde Jalali) under drip irrigation system", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 421-434. magiran.com/p1633846
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال