ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مزاری، مجتبی دلشاد، عبد الکریم کاشی، (1395). بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 407-419. magiran.com/p1633847
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad, Abdolkarim Kashi, (2017). Study of the effect of substrates with different effective air-filled pore space on greenhouse tomato transplant growth, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 407-419. magiran.com/p1633847
حسین مزاری، مجتبی دلشاد، عبد الکریم کاشی، بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای. مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 407-419. magiran.com/p1633847
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad, Abdolkarim Kashi, Study of the effect of substrates with different effective air-filled pore space on greenhouse tomato transplant growth, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 407-419. magiran.com/p1633847
حسین مزاری، مجتبی دلشاد، عبد الکریم کاشی، "بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 407-419. magiran.com/p1633847
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad, Abdolkarim Kashi, "Study of the effect of substrates with different effective air-filled pore space on greenhouse tomato transplant growth", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 407-419. magiran.com/p1633847
حسین مزاری، مجتبی دلشاد، عبد الکریم کاشی، (1395). 'بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.407-419. magiran.com/p1633847
Hossein Mazari, Mojtaba Delshad, Abdolkarim Kashi, (2017). 'Study of the effect of substrates with different effective air-filled pore space on greenhouse tomato transplant growth', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.407-419. magiran.com/p1633847
حسین مزاری؛ مجتبی دلشاد؛ عبد الکریم کاشی. "بررسی‎ تاثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه فرنگی گلخانه ای". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 407-419. magiran.com/p1633847
Hossein Mazari; Mojtaba Delshad; Abdolkarim Kashi. "Study of the effect of substrates with different effective air-filled pore space on greenhouse tomato transplant growth", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 407-419. magiran.com/p1633847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال