ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دهستانی اردکانی، محسن کافی، مهران عنایتی شریعت پناهی، مریم جعفرخانی کرمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، (1395). بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، 383-395. magiran.com/p1633849
Maryam Dehestani Ardakani, Mohsen Kafi, Mehran Enayati Shariatpanahi , Maryam Jafarkhani, Kermani, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, (2017). Investigation the effects of cold and starvation stresses on viability and cell division of microspores in Rosa hybrida L, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), 383-395. magiran.com/p1633849
مریم دهستانی اردکانی، محسن کافی، مهران عنایتی شریعت پناهی، مریم جعفرخانی کرمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1395؛ 47(3): 383-395. magiran.com/p1633849
Maryam Dehestani Ardakani, Mohsen Kafi, Mehran Enayati Shariatpanahi , Maryam Jafarkhani, Kermani, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Investigation the effects of cold and starvation stresses on viability and cell division of microspores in Rosa hybrida L, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 47(3): 383-395. magiran.com/p1633849
مریم دهستانی اردکانی، محسن کافی، مهران عنایتی شریعت پناهی، مریم جعفرخانی کرمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، "بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 47، شماره 3 (1395): 383-395. magiran.com/p1633849
Maryam Dehestani Ardakani, Mohsen Kafi, Mehran Enayati Shariatpanahi , Maryam Jafarkhani, Kermani, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, "Investigation the effects of cold and starvation stresses on viability and cell division of microspores in Rosa hybrida L", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 47, no.3 (2017): 383-395. magiran.com/p1633849
مریم دهستانی اردکانی، محسن کافی، مهران عنایتی شریعت پناهی، مریم جعفرخانی کرمانی، محمدرضا فتاحی مقدم، (1395). 'بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 47(3)، صص.383-395. magiran.com/p1633849
Maryam Dehestani Ardakani, Mohsen Kafi, Mehran Enayati Shariatpanahi , Maryam Jafarkhani, Kermani, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, (2017). 'Investigation the effects of cold and starvation stresses on viability and cell division of microspores in Rosa hybrida L', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47(3), pp.383-395. magiran.com/p1633849
مریم دهستانی اردکانی؛ محسن کافی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم. "بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 47 ،3 ، 1395، 383-395. magiran.com/p1633849
Maryam Dehestani Ardakani; Mohsen Kafi; Mehran Enayati Shariatpanahi ; Maryam Jafarkhani; Kermani; Mohammadreza Fattahi Moghaddam. "Investigation the effects of cold and starvation stresses on viability and cell division of microspores in Rosa hybrida L", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 47, 3, 2017, 383-395. magiran.com/p1633849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال