ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محیسنی ، مهدی بنایی، مهندس بهزاد نعمت دوست حقی، سید محمد وحید فارابی، (1395). اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری، فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 5(4)، 88-97. magiran.com/p1633857
Mohammad Mohiseni, Mahdi Banaee (Msc) Behzad Nematdust Haghi, Dr Seied Mohammad Vahid Farabi, (2016). Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge, Journal of Aquatic Ecology, 5(4), 88-97. magiran.com/p1633857
محمد محیسنی ، مهدی بنایی، مهندس بهزاد نعمت دوست حقی، سید محمد وحید فارابی، اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری. فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 1395؛ 5(4): 88-97. magiran.com/p1633857
Mohammad Mohiseni, Mahdi Banaee (Msc) Behzad Nematdust Haghi, Dr Seied Mohammad Vahid Farabi, Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge, Journal of Aquatic Ecology, 2016; 5(4): 88-97. magiran.com/p1633857
محمد محیسنی ، مهدی بنایی، مهندس بهزاد نعمت دوست حقی، سید محمد وحید فارابی، "اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری"، فصلنامه بوم شناسی آبزیان 5، شماره 4 (1395): 88-97. magiran.com/p1633857
Mohammad Mohiseni, Mahdi Banaee (Msc) Behzad Nematdust Haghi, Dr Seied Mohammad Vahid Farabi, "Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge", Journal of Aquatic Ecology 5, no.4 (2016): 88-97. magiran.com/p1633857
محمد محیسنی ، مهدی بنایی، مهندس بهزاد نعمت دوست حقی، سید محمد وحید فارابی، (1395). 'اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری'، فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 5(4)، صص.88-97. magiran.com/p1633857
Mohammad Mohiseni, Mahdi Banaee (Msc) Behzad Nematdust Haghi, Dr Seied Mohammad Vahid Farabi, (2016). 'Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge', Journal of Aquatic Ecology, 5(4), pp.88-97. magiran.com/p1633857
محمد محیسنی ؛ مهدی بنایی؛ مهندس بهزاد نعمت دوست حقی؛ سید محمد وحید فارابی. "اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری". فصلنامه بوم شناسی آبزیان، 5 ،4 ، 1395، 88-97. magiran.com/p1633857
Mohammad Mohiseni; Mahdi Banaee (Msc) Behzad Nematdust Haghi; Dr Seied Mohammad Vahid Farabi. "Effects of feed deprivation on chloride cell development in kuttum fish (Rutilus frisii kuttum) during sea water challenge", Journal of Aquatic Ecology, 5, 4, 2016, 88-97. magiran.com/p1633857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال