ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین سدری_احمد گلچین_ولی فیضی اصل_عادل سی و سه مرده، (1395). تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، 471-490. magiran.com/p1633925
Mohammad Hossein Sedri, Ahmad Golchin, Vali Fieziasl, Adel Sioseh, Mardeh, (2017). Effect of nitrogen on water use efficiency of rain, nitrogen agronomic efficiency and soil moisture depletion under rainfed wheat, Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), 471-490. magiran.com/p1633925
محمدحسین سدری_احمد گلچین_ولی فیضی اصل_عادل سی و سه مرده، تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(3): 471-490. magiran.com/p1633925
Mohammad Hossein Sedri, Ahmad Golchin, Vali Fieziasl, Adel Sioseh, Mardeh, Effect of nitrogen on water use efficiency of rain, nitrogen agronomic efficiency and soil moisture depletion under rainfed wheat, Iranian Journal of Field Crop Science, 2017; 47(3): 471-490. magiran.com/p1633925
محمدحسین سدری_احمد گلچین_ولی فیضی اصل_عادل سی و سه مرده، "تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 3 (1395): 471-490. magiran.com/p1633925
Mohammad Hossein Sedri, Ahmad Golchin, Vali Fieziasl, Adel Sioseh, Mardeh, "Effect of nitrogen on water use efficiency of rain, nitrogen agronomic efficiency and soil moisture depletion under rainfed wheat", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.3 (2017): 471-490. magiran.com/p1633925
محمدحسین سدری_احمد گلچین_ولی فیضی اصل_عادل سی و سه مرده، (1395). 'تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، صص.471-490. magiran.com/p1633925
Mohammad Hossein Sedri, Ahmad Golchin, Vali Fieziasl, Adel Sioseh, Mardeh, (2017). 'Effect of nitrogen on water use efficiency of rain, nitrogen agronomic efficiency and soil moisture depletion under rainfed wheat', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), pp.471-490. magiran.com/p1633925
محمدحسین سدری_احمد گلچین_ولی فیضی اصل_عادل سی و سه مرده. "تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،3 ، 1395، 471-490. magiran.com/p1633925
Mohammad Hossein Sedri; Ahmad Golchin; Vali Fieziasl; Adel Sioseh; Mardeh. "Effect of nitrogen on water use efficiency of rain, nitrogen agronomic efficiency and soil moisture depletion under rainfed wheat", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 3, 2017, 471-490. magiran.com/p1633925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال