ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فتح الهی، غلامرضا محسن آبادی، رضا توکل افشاری، المیرا محمدوند، (1395). تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه ه آ(Matricaria recutita)، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، 367-375. magiran.com/p1633934
Mohammad Fatholahi, Gholamreza Mohsenabadi , Reza Tavakkol Afshari, Elmira Mohammadvand, (2017). Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination parameters German Chamomile (Matricaria recutita), Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), 367-375. magiran.com/p1633934
محمد فتح الهی، غلامرضا محسن آبادی، رضا توکل افشاری، المیرا محمدوند، تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه ه آ(Matricaria recutita). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(3): 367-375. magiran.com/p1633934
Mohammad Fatholahi, Gholamreza Mohsenabadi , Reza Tavakkol Afshari, Elmira Mohammadvand, Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination parameters German Chamomile (Matricaria recutita), Iranian Journal of Field Crop Science, 2017; 47(3): 367-375. magiran.com/p1633934
محمد فتح الهی، غلامرضا محسن آبادی، رضا توکل افشاری، المیرا محمدوند، "تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه ه آ(Matricaria recutita)"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 3 (1395): 367-375. magiran.com/p1633934
Mohammad Fatholahi, Gholamreza Mohsenabadi , Reza Tavakkol Afshari, Elmira Mohammadvand, "Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination parameters German Chamomile (Matricaria recutita)", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.3 (2017): 367-375. magiran.com/p1633934
محمد فتح الهی، غلامرضا محسن آبادی، رضا توکل افشاری، المیرا محمدوند، (1395). 'تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه ه آ(Matricaria recutita)'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، صص.367-375. magiran.com/p1633934
Mohammad Fatholahi, Gholamreza Mohsenabadi , Reza Tavakkol Afshari, Elmira Mohammadvand, (2017). 'Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination parameters German Chamomile (Matricaria recutita)', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), pp.367-375. magiran.com/p1633934
محمد فتح الهی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ رضا توکل افشاری؛ المیرا محمدوند. "تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه ه آ(Matricaria recutita)". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،3 ، 1395، 367-375. magiran.com/p1633934
Mohammad Fatholahi; Gholamreza Mohsenabadi ; Reza Tavakkol Afshari; Elmira Mohammadvand. "Effect of different levels of salinity and temperature on seed germination parameters German Chamomile (Matricaria recutita)", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 3, 2017, 367-375. magiran.com/p1633934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال