ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام نوذرپور، رضا توکل افشاری، الیاس سلطانی، ناصر مجنون حسینی، (1395). تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، 341-351. magiran.com/p1633937
Elham Nozarpour, Reza Tavakkol Afshari , Elias Soltani, Naser Majnon Hoseini, (2017). Determination of cardinal temperatures of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds in response to temperatures and water potentials, Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), 341-351. magiran.com/p1633937
الهام نوذرپور، رضا توکل افشاری، الیاس سلطانی، ناصر مجنون حسینی، تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1395؛ 47(3): 341-351. magiran.com/p1633937
Elham Nozarpour, Reza Tavakkol Afshari , Elias Soltani, Naser Majnon Hoseini, Determination of cardinal temperatures of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds in response to temperatures and water potentials, Iranian Journal of Field Crop Science, 2017; 47(3): 341-351. magiran.com/p1633937
الهام نوذرپور، رضا توکل افشاری، الیاس سلطانی، ناصر مجنون حسینی، "تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 47، شماره 3 (1395): 341-351. magiran.com/p1633937
Elham Nozarpour, Reza Tavakkol Afshari , Elias Soltani, Naser Majnon Hoseini, "Determination of cardinal temperatures of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds in response to temperatures and water potentials", Iranian Journal of Field Crop Science 47, no.3 (2017): 341-351. magiran.com/p1633937
الهام نوذرپور، رضا توکل افشاری، الیاس سلطانی، ناصر مجنون حسینی، (1395). 'تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47(3)، صص.341-351. magiran.com/p1633937
Elham Nozarpour, Reza Tavakkol Afshari , Elias Soltani, Naser Majnon Hoseini, (2017). 'Determination of cardinal temperatures of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds in response to temperatures and water potentials', Iranian Journal of Field Crop Science, 47(3), pp.341-351. magiran.com/p1633937
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی. "تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 47 ،3 ، 1395، 341-351. magiran.com/p1633937
Elham Nozarpour; Reza Tavakkol Afshari ; Elias Soltani; Naser Majnon Hoseini. "Determination of cardinal temperatures of lemon balm (Melissa officinalis L.) seeds in response to temperatures and water potentials", Iranian Journal of Field Crop Science, 47, 3, 2017, 341-351. magiran.com/p1633937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال