ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، (1395). ویژگی های ژئوشیمیایی برخی خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های بازالت شمال غرب ایران، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47(4)، 807-818. magiran.com/p1633989
Ahmad Heydari , (2017). Geochemical properties of some soils developed on basalt rocks of North-West Iran, Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(4), 807-818. magiran.com/p1633989
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، ویژگی های ژئوشیمیایی برخی خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های بازالت شمال غرب ایران. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1395؛ 47(4): 807-818. magiran.com/p1633989
Ahmad Heydari , Geochemical properties of some soils developed on basalt rocks of North-West Iran, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2017; 47(4): 807-818. magiran.com/p1633989
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، "ویژگی های ژئوشیمیایی برخی خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های بازالت شمال غرب ایران"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 47، شماره 4 (1395): 807-818. magiran.com/p1633989
Ahmad Heydari , "Geochemical properties of some soils developed on basalt rocks of North-West Iran", Iranian Journal of Soil and Water Research 47, no.4 (2017): 807-818. magiran.com/p1633989
علیرضا راهب، احمد حیدری، شهلا محمودی، (1395). 'ویژگی های ژئوشیمیایی برخی خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های بازالت شمال غرب ایران'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47(4)، صص.807-818. magiran.com/p1633989
Ahmad Heydari , (2017). 'Geochemical properties of some soils developed on basalt rocks of North-West Iran', Iranian Journal of Soil and Water Research, 47(4), pp.807-818. magiran.com/p1633989
علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ شهلا محمودی. "ویژگی های ژئوشیمیایی برخی خاک های تشکیل شده بر روی سنگ های بازالت شمال غرب ایران". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 47 ،4 ، 1395، 807-818. magiran.com/p1633989
Ahmad Heydari . "Geochemical properties of some soils developed on basalt rocks of North-West Iran", Iranian Journal of Soil and Water Research, 47, 4, 2017, 807-818. magiran.com/p1633989
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال