ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طالبان، مهسا میرحسینی، (1395). ر ارتباط اس ا با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 3(7)، 9-35. magiran.com/p1634913
Mohammad Reza Taleban, Mahsa Mirhoseyni, (2016). The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias, Journal of Sociology of Social Institutions, 3(7), 9-35. magiran.com/p1634913
محمدرضا طالبان، مهسا میرحسینی، ر ارتباط اس ا با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک. مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 1395؛ 3(7): 9-35. magiran.com/p1634913
Mohammad Reza Taleban, Mahsa Mirhoseyni, The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias, Journal of Sociology of Social Institutions, 2016; 3(7): 9-35. magiran.com/p1634913
محمدرضا طالبان، مهسا میرحسینی، "ر ارتباط اس ا با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک"، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 3، شماره 7 (1395): 9-35. magiran.com/p1634913
Mohammad Reza Taleban, Mahsa Mirhoseyni, "The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias", Journal of Sociology of Social Institutions 3, no.7 (2016): 9-35. magiran.com/p1634913
محمدرضا طالبان، مهسا میرحسینی، (1395). 'ر ارتباط اس ا با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک'، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 3(7)، صص.9-35. magiran.com/p1634913
Mohammad Reza Taleban, Mahsa Mirhoseyni, (2016). 'The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias', Journal of Sociology of Social Institutions, 3(7), pp.9-35. magiran.com/p1634913
محمدرضا طالبان؛ مهسا میرحسینی. "ر ارتباط اس ا با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک". مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 3 ،7 ، 1395، 9-35. magiran.com/p1634913
Mohammad Reza Taleban; Mahsa Mirhoseyni. "The relationship between the sense of political justice, religiosity and ideological bias", Journal of Sociology of Social Institutions, 3, 7, 2016, 9-35. magiran.com/p1634913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال