ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا باباییان امینی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، میترا نیافر، (1395). تاثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2، فصلنامه یافته، 18(3)، 95-103. magiran.com/p1635005
Samira Babaeian Amini, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani, Mitra Niafar, (2016). The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes, Yafteh, 18(3), 95-103. magiran.com/p1635005
سمیرا باباییان امینی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، میترا نیافر، تاثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2. فصلنامه یافته، 1395؛ 18(3): 95-103. magiran.com/p1635005
Samira Babaeian Amini, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani, Mitra Niafar, The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes, Yafteh, 2016; 18(3): 95-103. magiran.com/p1635005
سمیرا باباییان امینی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، میترا نیافر، "تاثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2"، فصلنامه یافته 18، شماره 3 (1395): 95-103. magiran.com/p1635005
Samira Babaeian Amini, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani, Mitra Niafar, "The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes", Yafteh 18, no.3 (2016): 95-103. magiran.com/p1635005
سمیرا باباییان امینی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، میترا نیافر، (1395). 'تاثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2'، فصلنامه یافته، 18(3)، صص.95-103. magiran.com/p1635005
Samira Babaeian Amini, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani, Mitra Niafar, (2016). 'The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes', Yafteh, 18(3), pp.95-103. magiran.com/p1635005
سمیرا باباییان امینی؛ مهرانگیز ابراهیمی ممقانی؛ میترا نیافر. "تاثیر مصرف آب انار بدون قند افزوده شده بر روی کنترل گلیسمی، میزان چربی خون و شاخصهای آنتی اکسیدانی افراد مبتلا به دیابت نوع 2". فصلنامه یافته، 18 ،3 ، 1395، 95-103. magiran.com/p1635005
Samira Babaeian Amini; Mehrangiz Ebrahimi Mameghani; Mitra Niafar. "The effect of pomegranate juice (no added sugar) consumption on fast blood sugar, lipid profile, antioxidant factors in Type 2 diabetes", Yafteh, 18, 3, 2016, 95-103. magiran.com/p1635005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال