ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نجفلو، سید طیب مرادیان ، محمد سعید غیاثی، حسین محمودی، سلمان برسته، (1395). تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی عروق کرونر، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 5(2)، 46-53. magiran.com/p1635061
Mohammad Najaflu, Seyed Tayab Moradian, Mohammad Saeid Ghiasi, Hosein Mahmoudi, Salman Barasteh, (2016). The effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, Cardiovascular Nursing Journal, 5(2), 46-53. magiran.com/p1635061
محمد نجفلو، سید طیب مرادیان ، محمد سعید غیاثی، حسین محمودی، سلمان برسته، تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی عروق کرونر. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1395؛ 5(2): 46-53. magiran.com/p1635061
Mohammad Najaflu, Seyed Tayab Moradian, Mohammad Saeid Ghiasi, Hosein Mahmoudi, Salman Barasteh, The effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, Cardiovascular Nursing Journal, 2016; 5(2): 46-53. magiran.com/p1635061
محمد نجفلو، سید طیب مرادیان ، محمد سعید غیاثی، حسین محمودی، سلمان برسته، "تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی عروق کرونر"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 5، شماره 2 (1395): 46-53. magiran.com/p1635061
Mohammad Najaflu, Seyed Tayab Moradian, Mohammad Saeid Ghiasi, Hosein Mahmoudi, Salman Barasteh, "The effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery", Cardiovascular Nursing Journal 5, no.2 (2016): 46-53. magiran.com/p1635061
محمد نجفلو، سید طیب مرادیان ، محمد سعید غیاثی، حسین محمودی، سلمان برسته، (1395). 'تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی عروق کرونر'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 5(2)، صص.46-53. magiran.com/p1635061
Mohammad Najaflu, Seyed Tayab Moradian, Mohammad Saeid Ghiasi, Hosein Mahmoudi, Salman Barasteh, (2016). 'The effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery', Cardiovascular Nursing Journal, 5(2), pp.46-53. magiran.com/p1635061
محمد نجفلو؛ سید طیب مرادیان ؛ محمد سعید غیاثی؛ حسین محمودی؛ سلمان برسته. "تاثیر خروج زودهنگام از تخت بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت جراحی عروق کرونر". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 5 ،2 ، 1395، 46-53. magiran.com/p1635061
Mohammad Najaflu; Seyed Tayab Moradian; Mohammad Saeid Ghiasi; Hosein Mahmoudi; Salman Barasteh. "The effect of early mobilization on hemodynamic parameters in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery", Cardiovascular Nursing Journal, 5, 2, 2016, 46-53. magiran.com/p1635061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال