ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، (1395). تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 10(1)، 5-58. magiran.com/p1635567
H. Danaeifard, H. Sozanchi, M. Javanaliazar , (2016). Explaining the Necessities of Change in the Scientific Community; The Case of Allameh Tabatabai's Conduct to Transform the Seminary of Qom, Sterategic Management Thought, 10(1), 5-58. magiran.com/p1635567
حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 1395؛ 10(1): 5-58. magiran.com/p1635567
H. Danaeifard, H. Sozanchi, M. Javanaliazar , Explaining the Necessities of Change in the Scientific Community; The Case of Allameh Tabatabai's Conduct to Transform the Seminary of Qom, Sterategic Management Thought, 2016; 10(1): 5-58. magiran.com/p1635567
حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، "تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم"، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی 10، شماره 1 (1395): 5-58. magiran.com/p1635567
H. Danaeifard, H. Sozanchi, M. Javanaliazar , "Explaining the Necessities of Change in the Scientific Community; The Case of Allameh Tabatabai's Conduct to Transform the Seminary of Qom", Sterategic Management Thought 10, no.1 (2016): 5-58. magiran.com/p1635567
حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، (1395). 'تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم'، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 10(1)، صص.5-58. magiran.com/p1635567
H. Danaeifard, H. Sozanchi, M. Javanaliazar , (2016). 'Explaining the Necessities of Change in the Scientific Community; The Case of Allameh Tabatabai's Conduct to Transform the Seminary of Qom', Sterategic Management Thought, 10(1), pp.5-58. magiran.com/p1635567
حسن دانایی فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر. "تبیین بایسته های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیره علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم". نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، 10 ،1 ، 1395، 5-58. magiran.com/p1635567
H. Danaeifard; H. Sozanchi; M. Javanaliazar . "Explaining the Necessities of Change in the Scientific Community; The Case of Allameh Tabatabai's Conduct to Transform the Seminary of Qom", Sterategic Management Thought, 10, 1, 2016, 5-58. magiran.com/p1635567
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال