ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شایسته، محمدتقی بیگی نصیری، آذر راشدی ده صحرایی، (1395). برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی، مجله تحقیقات دام و طیور، 5(1)، 13-24. magiran.com/p1636327
M. Shayesteh, M. Taghi Beige Nasiri, A. Rashedi, (2016). Estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight traits in Zandi sheep using a Bayesian approach, Journal of Livestock Research, 5(1), 13-24. magiran.com/p1636327
معصومه شایسته، محمدتقی بیگی نصیری، آذر راشدی ده صحرایی، برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی. مجله تحقیقات دام و طیور، 1395؛ 5(1): 13-24. magiran.com/p1636327
M. Shayesteh, M. Taghi Beige Nasiri, A. Rashedi, Estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight traits in Zandi sheep using a Bayesian approach, Journal of Livestock Research, 2016; 5(1): 13-24. magiran.com/p1636327
معصومه شایسته، محمدتقی بیگی نصیری، آذر راشدی ده صحرایی، "برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی"، مجله تحقیقات دام و طیور 5، شماره 1 (1395): 13-24. magiran.com/p1636327
M. Shayesteh, M. Taghi Beige Nasiri, A. Rashedi, "Estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight traits in Zandi sheep using a Bayesian approach", Journal of Livestock Research 5, no.1 (2016): 13-24. magiran.com/p1636327
معصومه شایسته، محمدتقی بیگی نصیری، آذر راشدی ده صحرایی، (1395). 'برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی'، مجله تحقیقات دام و طیور، 5(1)، صص.13-24. magiran.com/p1636327
M. Shayesteh, M. Taghi Beige Nasiri, A. Rashedi, (2016). 'Estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight traits in Zandi sheep using a Bayesian approach', Journal of Livestock Research, 5(1), pp.13-24. magiran.com/p1636327
معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرایی. "برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی". مجله تحقیقات دام و طیور، 5 ،1 ، 1395، 13-24. magiran.com/p1636327
M. Shayesteh; M. Taghi Beige Nasiri; A. Rashedi. "Estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight traits in Zandi sheep using a Bayesian approach", Journal of Livestock Research, 5, 1, 2016, 13-24. magiran.com/p1636327
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال