ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول زیدآبادی، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری، (1395). اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی، مجله فیض، 20(6)، 483-494. magiran.com/p1636985
Rasol Zeidabadi , Elaheh Arab, Ameri, Naser Naghdi, Bahram Bolouri, (2017). Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity, Feyz, 20(6), 483-494. magiran.com/p1636985
رسول زیدآبادی، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری، اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی. مجله فیض، 1395؛ 20(6): 483-494. magiran.com/p1636985
Rasol Zeidabadi , Elaheh Arab, Ameri, Naser Naghdi, Bahram Bolouri, Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity, Feyz, 2017; 20(6): 483-494. magiran.com/p1636985
رسول زیدآبادی، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری، "اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی"، مجله فیض 20، شماره 6 (1395): 483-494. magiran.com/p1636985
Rasol Zeidabadi , Elaheh Arab, Ameri, Naser Naghdi, Bahram Bolouri, "Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity", Feyz 20, no.6 (2017): 483-494. magiran.com/p1636985
رسول زیدآبادی، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری، (1395). 'اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی'، مجله فیض، 20(6)، صص.483-494. magiran.com/p1636985
Rasol Zeidabadi , Elaheh Arab, Ameri, Naser Naghdi, Bahram Bolouri, (2017). 'Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity', Feyz, 20(6), pp.483-494. magiran.com/p1636985
رسول زیدآبادی؛ الهه عرب عامری؛ ناصر نقدی؛ بهرام بلوری. "اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی". مجله فیض، 20 ،6 ، 1395، 483-494. magiran.com/p1636985
Rasol Zeidabadi ; Elaheh Arab; Ameri; Naser Naghdi; Bahram Bolouri. "Effect of physical activity and 217-Hz extremely low frequency electromagnetic field on rat locomotor activity", Feyz, 20, 6, 2017, 483-494. magiran.com/p1636985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال