ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ashkan Zandi, Taraneh Moini Zanjani, Seyed Ali Ziai, Yalda Khazaei Poul, Mostafa Haji Molla Hoseini, (2017). The Synergistic Effects of the Combination of Ciprofloxacin and Temozolomide on Human Glioblastoma A-172 Cell Line, Middle East Journal of Cancer, 8(1), 31-38. magiran.com/p1637110
Ashkan Zandi, Taraneh Moini Zanjani, Seyed Ali Ziai, Yalda Khazaei Poul, Mostafa Haji Molla Hoseini, The Synergistic Effects of the Combination of Ciprofloxacin and Temozolomide on Human Glioblastoma A-172 Cell Line, Middle East Journal of Cancer, 2017; 8(1): 31-38. magiran.com/p1637110
Ashkan Zandi, Taraneh Moini Zanjani, Seyed Ali Ziai, Yalda Khazaei Poul, Mostafa Haji Molla Hoseini, "The Synergistic Effects of the Combination of Ciprofloxacin and Temozolomide on Human Glioblastoma A-172 Cell Line", Middle East Journal of Cancer 8, no.1 (2017): 31-38. magiran.com/p1637110
Ashkan Zandi, Taraneh Moini Zanjani, Seyed Ali Ziai, Yalda Khazaei Poul, Mostafa Haji Molla Hoseini, (2017). 'The Synergistic Effects of the Combination of Ciprofloxacin and Temozolomide on Human Glioblastoma A-172 Cell Line', Middle East Journal of Cancer, 8(1), pp.31-38. magiran.com/p1637110
Ashkan Zandi; Taraneh Moini Zanjani; Seyed Ali Ziai; Yalda Khazaei Poul; Mostafa Haji Molla Hoseini. "The Synergistic Effects of the Combination of Ciprofloxacin and Temozolomide on Human Glioblastoma A-172 Cell Line", Middle East Journal of Cancer, 8, 1, 2017, 31-38. magiran.com/p1637110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال