ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین غلامیان قوژدی، علیرضا پویا ، یعقوب مهارتی، (1395). آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(42)، 77-97. magiran.com/p1637524
Simin Gholamiyan Ghouzhdi, Ali Reza Pooya , Yaghoob Maharati, (2016). The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals, Iranian journal of management sciences, 11(42), 77-97. magiran.com/p1637524
سیمین غلامیان قوژدی، علیرضا پویا ، یعقوب مهارتی، آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1395؛ 11(42): 77-97. magiran.com/p1637524
Simin Gholamiyan Ghouzhdi, Ali Reza Pooya , Yaghoob Maharati, The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals, Iranian journal of management sciences, 2016; 11(42): 77-97. magiran.com/p1637524
سیمین غلامیان قوژدی، علیرضا پویا ، یعقوب مهارتی، "آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 11، شماره 42 (1395): 77-97. magiran.com/p1637524
Simin Gholamiyan Ghouzhdi, Ali Reza Pooya , Yaghoob Maharati, "The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals", Iranian journal of management sciences 11, no.42 (2016): 77-97. magiran.com/p1637524
سیمین غلامیان قوژدی، علیرضا پویا ، یعقوب مهارتی، (1395). 'آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(42)، صص.77-97. magiran.com/p1637524
Simin Gholamiyan Ghouzhdi, Ali Reza Pooya , Yaghoob Maharati, (2016). 'The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals', Iranian journal of management sciences, 11(42), pp.77-97. magiran.com/p1637524
سیمین غلامیان قوژدی؛ علیرضا پویا ؛ یعقوب مهارتی. "آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی درمجله های منتخب مدیریت ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11 ،42 ، 1395، 77-97. magiran.com/p1637524
Simin Gholamiyan Ghouzhdi; Ali Reza Pooya ; Yaghoob Maharati. "The Pathology of level of analysis in sample survey researches: A study on survey papers in selected Iranian management journals", Iranian journal of management sciences, 11, 42, 2016, 77-97. magiran.com/p1637524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال