به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی، میرنجف موسوی، (1395). دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 6(21)، 125-140. magiran.com/p1637874
Mohsen Ahadnejad Reveshti, Mir Najaf Mousavy, Somaye Mohamadi , (2016). Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyanduab City), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 6(21), 125-140. magiran.com/p1637874
محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی، میرنجف موسوی، دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1395؛ 6(21): 125-140. magiran.com/p1637874
Mohsen Ahadnejad Reveshti, Mir Najaf Mousavy, Somaye Mohamadi , Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyanduab City), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2016; 6(21): 125-140. magiran.com/p1637874
محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی، میرنجف موسوی، "دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 6، شماره 21 (1395): 125-140. magiran.com/p1637874
Mohsen Ahadnejad Reveshti, Mir Najaf Mousavy, Somaye Mohamadi , "Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyanduab City)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 6, no.21 (2016): 125-140. magiran.com/p1637874
محسن احدنژاد روشتی، سمیه محمدی حمیدی، میرنجف موسوی، (1395). 'دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 6(21)، صص.125-140. magiran.com/p1637874
Mohsen Ahadnejad Reveshti, Mir Najaf Mousavy, Somaye Mohamadi , (2016). 'Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyanduab City)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 6(21), pp.125-140. magiran.com/p1637874
محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ میرنجف موسوی. "دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 6 ،21 ، 1395، 125-140. magiran.com/p1637874
Mohsen Ahadnejad Reveshti; Mir Najaf Mousavy; Somaye Mohamadi . "Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyanduab City)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 6, 21, 2016, 125-140. magiran.com/p1637874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال